รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายณัฐพล  สุจพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
2 นายวุฒิชัย  เรือนคำ อาจารย์ฝ่ายวิชาการ