รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายอาทิตย์   สิทธิมูล อาจารย์ฝ่ายแนะแนว
2 นายอิฐิรัฐ  ตาปวน อาจารย์ฝ่ายแนะแนว