รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายประสิทธิ์  ชูดวง รองผู้อำนวยการ
2 นายวุฒิพงษ์  พวงไม้มิ่ง อาจารย์ฝ่ายแนะแนว