รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายวาฑิต  พุทธปวน รองผู้อำนวยการ
2 นายปรานต  บุญเปียง อาจารย์ฝ่ายแนะแนว