รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายโกวิท  สุทธิพงษ์วิจิตร ผู้อำนวยการ
2 นางเพ็ญนี  สุทธิพงษ์วิจิตร อาจารย์ฝ่ายแนะแนว