รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางเยาวลักษณ์  ใจมาแก้ว รองผู้อำนวยการ
2 นางสาวพิมล  อุดมธนากร อาจารย์ฝ่ายแนะแนว