รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายเกียรตินิยม   คำจินา รองผู้อำนวยการ
2 นายโสภณ  อริยะกุล อาจารย์ฝ่ายแนะแนว