รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นางสาวพัชรีภรณ์  ทองแท้ อาจารย์ฝ่ายวิชาการ
2 นางสาวศศิธร  มาลา อาจารย์ฝ่ายวิชาการ