สถิติการชำระเงิน
ตั้งแต่ วันที่ 22 มิถุนายน 2563
ถึง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
รวมจำนวนผู้สมัครที่ชำระเงินแล้ว   22 คน
นิติศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 1
รวมจำนวน 1
นิเทศศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 1
รวมจำนวน 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) 0
รวมจำนวน 0
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต