จำนวนผู้สมัครทั้งหมดแยกตามสาขาวิชา
 
 
คณะ/สาขาวิชา เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
 
ครุศาสตร์                
ปริญญาตรี 5 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การประถมศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
180 8 5 11 4 0 39 247
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
67 7 3 3 2 0 17 99
พลศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
25 125 0 0 0 2 12 164
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
114 7 3 3 2 0 38 167
อุตสาหกรรมศิลป์
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11 3 0 1 0 0 0 15
ดนตรีศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10 2 96 0 0 0 0 108
นาฏศิลป์
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14 0 1 50 0 0 3 68
ภาษาจีน
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
76 1 0 2 1 0 9 89
ภาษาไทย
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
170 4 7 7 0 2 49 239
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
146 3 2 5 1 0 20 177
ศิลปศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
25 0 0 0 41 0 4 70
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
199 3 3 4 1 0 26 236
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
30 1 3 1 2 1 4 42
เคมี
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
24 0 1 0 0 0 4 29
ชีววิทยา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
68 2 3 0 0 0 7 80
ฟิสิกส์
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
27 0 0 0 0 0 0 27
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
67 2 0 4 0 0 20 93
เกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10 3 0 0 0 0 2 15
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
24 2 0 1 0 0 8 35
จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8 0 0 0 0 0 0 8
รวมทั้งหมด  2008
 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน                
ปริญญาตรี 5 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การประถมศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
25 2 3 0 0 0 6 36
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
2 0 0 1 0 0 0 3
รวมทั้งหมด  39
 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การพัฒนาชุมชน
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
32 3 1 1 0 0 8 45
ดนตรีสากล
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 0 18 0 0 0 0 25
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
100 10 4 2 0 0 9 125
ภาษาเกาหลี
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
33 1 1 0 0 0 5 40
ภาษาจีน
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
159 6 3 1 1 1 6 177
ภาษาญี่ปุ่น
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
60 1 0 1 3 0 2 67
ภาษาไทย
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
17 0 0 1 0 0 1 19
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 0 0 0 0 0 0 6
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
132 4 1 3 0 0 10 150
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
39 4 2 1 0 0 6 52
ภูมิสารสนเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 1 0 0 0 0 0 2
รัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
136 22 2 3 0 0 36 199
วัฒนธรรมศึกษา
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9 0 1 1 0 0 0 11
ศิลปะและการออกแบบ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15 0 0 1 11 0 2 29
สารสนเทศศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 0 1 0 0 0 2 5
รวมทั้งหมด  952
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การโปรแกรมและสาขาวิชาการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 1 0 0 0 0 2 7
การออกแบบผลิตภัณฑ์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 0 2 0 0 0 0 7
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 0 0 0 0 0 1 8
คหกรรมศาสตร์ (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8 0 1 1 0 0 4 14
คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
58 4 1 2 3 2 10 80
เคมี
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 0 0 0 0 0 0 5
ชีววิทยา
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 0 0 0 0 0 1 7
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
16 1 0 0 0 0 3 20
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 0 1 0 1 0 4 10
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 1 2 0 0 0 0 10
ฟิสิกส์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 0 0 0 0 0 0 2
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
18 1 1 1 0 0 3 24
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10 0 1 0 0 0 3 14
สถิติประยุกต์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 0 0 0 0 0 0 2
สาธารณสุขชุมชน
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
62 1 1 4 0 0 10 78
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 0 0 0 0 0 0 5
รวมทั้งหมด  293
 
วิทยาการจัดการ                
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การจัดการ
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 0 0 0 0 0 0 6
การบัญชี
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
21 0 0 0 0 0 1 22
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 1 0 0 0 0 1 6
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การจัดการ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
73 6 2 3 2 0 16 102
การตลาด
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
44 4 4 5 2 0 7 66
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
23 3 0 1 0 0 4 31
การบัญชี
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
53 6 0 1 0 0 10 70
การเป็นผู้ประกอบการ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12 0 0 0 0 0 0 12
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12 0 2 0 1 0 0 15
ธุรกิจระหว่างประเทศ (โครงการ 3+1)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 0 0 0 0 0 0 7
ธุรกิจระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14 1 0 0 0 0 0 15
นิเทศศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
57 9 5 10 4 0 11 96
เศรษฐศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
17 1 1 0 0 0 2 21
รวมทั้งหมด  469
 
เทคโนโลยีการเกษตร                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 1 0 0 2 0 6 10
เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 4 0 0 0 0 6 17
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10 1 0 0 0 0 2 13
สัตวศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 5 0 0 0 0 1 12
รวมทั้งหมด  52
 
วิทยาลัยนานาชาติ                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
24 1 0 1 1 0 7 34
การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11 1 3 0 0 0 0 15
ภาษาจีนธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
24 0 0 0 0 0 0 24
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
31 0 1 0 0 0 4 36
รวมทั้งหมด  109
 
ผู้สมัครทั้งหมด 3922 คน