Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1209

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1209

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1209

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1209

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1209

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1209

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1209

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1209

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1209

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1209

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1209

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1209

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1209

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1209

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1209

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1209

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1209

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1209

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1209

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1209
จำนวนผู้สมัครทั้งหมดแยกตามสาขาวิชา
 
 
คณะ/สาขาวิชา เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
 
ครุศาสตร์                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 0 0 0 0 0 0 7
ปริญญาตรี ค.บ. 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
พลศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ. 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10 0 0 0 0 0 0 13
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ. 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
35 0 0 0 0 0 0 35
อุตสาหกรรมศิลป์
ปริญญาตรี ค.บ. 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 0 0 0 0 0 0 4
นาฏศิลป์
ปริญญาตรี ค.บ. 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 0 0 0 0 0 0 4
ภาษาจีน
ปริญญาตรี ค.บ. 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10 0 0 0 0 0 0 10
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี ค.บ. 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
41 0 0 0 0 0 0 42
ศิลปศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ. 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 0 0 0 0 0 0 2
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี ค.บ. 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
44 0 0 0 0 0 0 45
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ปริญญาตรี ค.บ. 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 0 0 0 0 0 0 8
เคมี
ปริญญาตรี ค.บ. 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 0 0 0 0 0 0 7
ชีววิทยา
ปริญญาตรี ค.บ. 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
23 0 0 0 0 0 0 23
ฟิสิกส์
ปริญญาตรี ค.บ. 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 0 0 0 0 0 0 7
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปริญญาตรี ค.บ. 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
19 0 0 0 0 0 0 19
เกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี ค.บ. 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 0 0 0 0 0 0 7
รวมทั้งหมด  233
 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
ดนตรีสากล
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
19 0 0 0 0 0 0 21
ภาษาญี่ปุ่น
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
17 0 0 0 0 0 0 17
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 0 0 0 0 0 0 4
ภูมิสารสนเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 0 0 0 0 0 0 5
วัฒนธรรมศึกษา
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 0 0 0 0 0 0 6
ศิลปะการแสดง
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10 0 0 0 0 0 0 10
ศิลปะและการออกแบบ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
16 0 0 0 0 0 0 18
สารสนเทศศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 0 0 0 0 0 0 2
รวมทั้งหมด  83
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การออกแบบผลิตภัณฑ์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 0 0 0 0 0 0 3
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 0 0 0 0 0 0 2
คหกรรมศาสตร์ (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 0 0 0 0 0 0 3
ชีววิทยา
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 0 0 0 0 0 0 3
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12 0 0 0 0 0 0 12
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
49 0 0 0 0 0 0 49
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
24 0 0 0 0 0 0 24
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
49 0 0 0 0 0 0 51
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7 0 0 0 0 0 0 7
สถิติประยุกต์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 0 0 0 0 0 0 6
สาธารณสุขชุมชน
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
27 0 0 0 0 0 0 29
รวมทั้งหมด  189
 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
สาธารณสุขชุมชน
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 0 0 0 0 0 0 1
การจัดการการค้าชายแดน
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
10 0 0 0 0 0 0 10
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
3 0 0 0 0 0 0 4
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
5 0 0 0 0 0 0 5
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
5 0 0 0 0 0 0 5
รวมทั้งหมด  25
 
วิทยาการจัดการ                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การตลาด
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
146 0 0 0 0 0 0 152
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11 0 0 0 0 0 0 12
การเป็นผู้ประกอบการ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
37 0 0 0 0 0 0 37
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
52 0 0 0 0 0 0 53
ธุรกิจระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15 0 0 0 0 0 0 16
นิเทศศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
143 0 0 0 0 0 0 146
เศรษฐศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11 0 0 0 0 0 0 11
รวมทั้งหมด  427
 
เทคโนโลยีการเกษตร                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 0 0 0 0 0 0 6
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 0 0 0 0 0 0 2
สัตวศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12 0 0 0 0 0 0 12
รวมทั้งหมด  20
 
วิทยาลัยนานาชาติ                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
18 0 0 0 0 0 0 18
การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 0 0 0 0 0 0 5
ภาษาจีนธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12 0 0 0 0 0 0 13
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
73 0 0 0 0 0 0 73
รวมทั้งหมด  109
 
ผู้สมัครทั้งหมด 1086 คน