จำนวนผู้สมัครทั้งหมดแยกตามสาขาวิชา
 
 
คณะ/สาขาวิชา เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
 
ครุศาสตร์                
ปริญญาตรี 5 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การประถมศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
208 0 0 0 0 0 0 208
การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
89 0 0 0 0 0 0 89
พลศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
47 0 0 0 0 0 0 47
สังคมศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
160 0 0 0 0 0 0 160
อุตสาหกรรมศิลป์
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9 0 0 0 0 0 0 9
ดนตรีศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
24 0 0 0 0 0 0 24
นาฏศิลป์
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20 0 0 0 0 0 0 20
ภาษาจีน
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
39 0 0 0 0 0 0 39
ภาษาไทย
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
193 0 0 0 0 0 0 193
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
180 0 0 0 0 0 0 180
ศิลปศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
19 0 0 0 0 0 0 19
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
223 0 0 0 0 0 0 223
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
29 0 0 0 0 0 0 29
เคมี
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
18 0 0 0 0 0 0 18
ชีววิทยา
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
55 0 0 0 0 0 0 55
ฟิสิกส์
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
22 0 0 0 0 0 0 22
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
35 0 0 0 0 0 0 35
เกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11 0 0 0 0 0 0 11
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
49 0 0 0 0 0 0 49
จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
26 0 0 0 0 0 0 26
รวมทั้งหมด  1456
 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน                
ปริญญาตรี 5 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การประถมศึกษา
ปริญญาตรี 5 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
34 0 0 0 0 0 0 34
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
สาธารณสุขชุมชน
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
8 0 0 0 0 0 0 8
การจัดการการค้าชายแดน
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
29 0 0 0 0 0 0 29
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
18 0 0 0 0 0 0 18
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
12 0 0 0 0 0 0 12
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ปริญญาตรี 4 ปี
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
30 0 0 0 0 0 0 30
รวมทั้งหมด  131
 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การท่องเที่ยว
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
133 0 0 0 0 0 0 133
การพัฒนาชุมชน
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
50 0 0 0 0 0 0 50
ดนตรีสากล
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
36 0 0 0 0 0 0 36
นิติศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
121 0 0 0 0 0 0 121
ภาษาเกาหลี
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
53 0 0 0 0 0 0 53
ภาษาจีน
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
110 0 0 0 0 0 0 110
ภาษาญี่ปุ่น
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
40 0 0 0 0 0 0 40
ภาษาไทย
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
40 0 0 0 0 0 0 40
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 0 0 0 0 0 0 4
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
134 0 0 0 0 0 0 134
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
33 0 0 0 0 0 0 33
ภูมิสารสนเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 0 0 0 0 0 0 6
รัฐประศาสนศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
157 0 0 0 0 0 0 157
วัฒนธรรมศึกษา
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12 0 0 0 0 0 0 12
ศิลปะการแสดง
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14 0 0 0 0 0 0 14
ศิลปะและการออกแบบ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
24 0 0 0 0 0 0 24
สารสนเทศศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 0 0 0 0 0 0 2
รวมทั้งหมด  969
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การโปรแกรมและสาขาวิชาการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 0 0 0 0 0 0 4
การออกแบบผลิตภัณฑ์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13 0 0 0 0 0 0 13
คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
24 0 0 0 0 0 0 24
คหกรรมศาสตร์ (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8 0 0 0 0 0 0 8
คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
81 0 0 0 0 0 0 81
เคมี
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 0 0 0 0 0 0 4
ชีววิทยา
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12 0 0 0 0 0 0 12
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
21 0 0 0 0 0 0 21
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20 0 0 0 0 0 0 20
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
26 0 0 0 0 0 0 26
ฟิสิกส์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 0 0 0 0 0 0 3
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
28 0 0 0 0 0 0 28
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15 0 0 0 0 0 0 15
สถิติประยุกต์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 0 0 0 0 0 0 3
สาธารณสุขชุมชน
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
59 0 0 0 0 0 0 59
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
24 0 0 0 0 0 0 24
รวมทั้งหมด  345
 
วิทยาการจัดการ                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การจัดการ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
89 0 0 0 0 0 0 89
การตลาด
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
55 0 0 0 0 0 0 55
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
26 0 0 0 0 0 0 26
การบัญชี
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
62 0 0 0 0 0 0 62
การเป็นผู้ประกอบการ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13 0 0 0 0 0 0 13
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
28 0 0 0 0 0 0 28
ธุรกิจระหว่างประเทศ (โครงการ 3+1)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 0 0 0 0 0 0 1
ธุรกิจระหว่างประเทศ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
19 0 0 0 0 0 0 19
นิเทศศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
121 0 0 0 0 0 0 121
เศรษฐศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12 0 0 0 0 0 0 12
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การจัดการ
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
37 0 0 0 0 0 0 37
การบัญชี
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
80 0 0 0 0 0 0 80
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
53 0 0 0 0 0 0 53
รวมทั้งหมด  596
 
เทคโนโลยีการเกษตร                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 0 0 0 0 0 0 1
เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5 0 0 0 0 0 0 5
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8 0 0 0 0 0 0 8
สัตวศาสตร์
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9 0 0 0 0 0 0 9
รวมทั้งหมด  23
 
วิทยาลัยนานาชาติ                
ปริญญาตรี 4 ปี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
57 0 0 0 0 0 0 57
การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14 0 0 0 0 0 0 14
ภาษาจีนธุรกิจ
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
43 0 0 0 0 0 0 43
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปริญญาตรี 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
57 0 0 0 0 0 0 57
รวมทั้งหมด  171
 
ผู้สมัครทั้งหมด 3691 คน