Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270

Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/tcas621/_control/class_control_student.php on line 1270
จำนวนผู้สมัครทั้งหมดแยกตามโรงเรียน
 
 
จังหวัด/โรงเรียน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
 
กำแพงเพชร เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
2 ขาณุวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
3 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
4 ไทรงามพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
5 ลานกระบือวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  7
 
เชียงราย เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
6 กศน. อำเภอขุนตาล 2 0 0 0 0 0 0 2
7 กศน. อำเภอเชียงแสน 1 0 0 0 0 0 0 1
8 กศน. อำเภอแม่สรวย 2 0 0 0 0 0 0 3
9 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 2 0 0 0 0 0 0 2
10 เชียงของวิทยาคม 5 0 0 0 0 0 0 5
11 เชียงรายวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
12 เชียงแสนวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
13 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 4 0 0 0 0 0 0 4
14 เด็กดีพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
15 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 1 0 0 0 0 0 0 1
16 เทศบาล 6 นครเชียงราย 3 0 0 0 0 0 0 3
17 เทิงวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
18 นุชนาถอนุสรณ์ 2 0 0 0 0 0 0 2
19 ปล้องวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
20 พญาเม็งราย 1 0 0 0 0 0 0 1
21 พานพิทยาคม 7 0 0 0 0 0 0 7
22 แม่จันวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
23 แม่เจดีย์วิทยาคม 7 0 0 0 0 0 0 7
24 แม่ลาววิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
25 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 7 0 0 0 0 0 0 7
26 ยางฮอมวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
27 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 2 0 0 0 0 0 0 2
28 ลูกรักเชียงของ 1 0 0 0 0 0 0 1
29 วัดป่าตาลใต้ 1 0 0 0 0 0 0 1
30 วาวีวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
31 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 1 0 0 0 0 0 0 1
32 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 7 0 0 0 0 0 0 7
33 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ 1 0 0 0 0 0 0 1
34 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย 1 0 0 0 0 0 0 1
35 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 11 0 0 0 0 0 0 11
36 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย 2 0 0 0 0 0 0 2
37 เวียงแก่นวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
38 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
39 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 6 0 0 0 0 0 0 6
40 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1 0 0 0 0 0 0 1
41 สหศาสตร์ศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 1
42 สันติคีรีวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
43 สันติวิทยา 3 0 0 0 0 0 0 3
44 สามัคคีวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 4
45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 2 0 0 0 0 0 0 2
รวมทั้งหมด  113
 
เชียงใหม่ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
46 กศน. อำเภอจอมทอง 3 0 0 0 0 0 0 3
47 กศน. อำเภอเชียงดาว 3 0 0 0 0 0 0 3
48 กศน. อำเภอไชยปราการ 1 0 0 0 0 0 0 1
49 กศน. อำเภอดอยสะเก็ด 4 0 0 0 0 0 0 4
50 กศน. อำเภอดอยหล่อ 3 0 0 0 0 0 0 3
51 กศน. อำเภอฝาง 4 0 0 0 0 0 0 4
52 กศน. อำเภอพร้าว 1 0 0 0 0 0 0 1
53 กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่ 20 0 0 0 0 0 0 20
54 กศน. อำเภอแม่แตง 9 0 0 0 0 0 0 10
55 กศน. อำเภอแม่ริม 12 0 0 0 0 0 0 13
56 กศน. อำเภอแม่วาง 2 0 0 0 0 0 0 2
57 กศน. อำเภอแม่อาย 0 0 0 0 0 0 0 1
58 กศน. อำเภอเวียงแหง 1 0 0 0 0 0 0 1
59 กศน. อำเภอสะเมิง 1 0 0 0 0 0 0 1
60 กศน. อำเภอสันกำแพง 4 0 0 0 0 0 0 4
61 กศน. อำเภอสันทราย 9 0 0 0 0 0 0 9
62 กศน. อำเภอสันป่าตอง 7 0 0 0 0 0 0 7
63 กศน. อำเภอสารภี 9 0 0 0 0 0 0 9
64 กศน. อำเภอหางดง 7 0 0 0 0 0 0 7
65 กศน. อำเภอฮอด 1 0 0 0 0 0 0 1
66 กาวิละวิทยาลัย 50 0 0 0 0 0 0 52
67 กาวิละอนุกูล 2 0 0 0 0 0 0 2
68 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 10 0 0 0 0 0 0 12
69 จอมทอง 20 0 0 0 0 0 0 20
70 ฉือจี้เชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 1
71 ช่องฟ้าชินเซิงวาณิชบำรุง 8 0 0 0 0 0 0 8
72 เชตุพนศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 1
73 เชียงดาววิทยาคม 26 0 0 0 0 0 0 26
74 เชียงใหม่คริสเตียน 22 0 0 0 0 0 0 22
75 เชียงใหม่มัธยม 9 0 0 0 0 0 0 9
76 ไชยปราการ 13 0 0 0 0 0 0 13
77 ดอยเต่าวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
78 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 14 0 0 0 0 0 0 14
79 ดาราวิทยาลัย 51 0 0 0 0 0 0 51
80 เทพบดินทร์วิทยา 22 0 0 0 0 0 0 22
81 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 1
82 ธรรมราชศึกษา 8 0 0 0 0 0 0 8
83 นวมินทราชูทิศ พายัพ 46 0 0 0 0 0 0 49
84 บ้านกาดวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
85 บ้านสันต้นหมื้อ 3 0 0 0 0 0 0 3
86 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 5 0 0 0 0 0 0 6
87 ฝางชนูปถัมภ์ 24 0 0 0 0 0 0 24
88 พระปริยัติธรรมวัดท่าตอน 1 0 0 0 0 0 0 1
89 พระหฤทัย 28 0 0 0 0 0 0 28
90 พร้าววิทยาคม 23 0 0 0 0 0 0 23
91 มงฟอร์ตวิทยาลัย 8 0 0 0 0 0 0 8
92 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 2 0 0 0 0 0 0 2
93 แม่แจ่ม 11 0 0 0 0 0 0 11
94 แม่ตื่นวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
95 แม่แตง 17 0 0 0 0 0 0 17
96 แม่โถวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
97 แม่ริมวิทยาคม 14 0 0 0 0 0 0 15
98 แม่หอพระวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
99 แม่อายวิทยาคม 10 0 0 0 0 0 0 11
100 ยุพราชวิทยาลัย 35 0 0 0 0 0 0 36
101 ยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 0 0 0 0 0 0 1
102 รังษีวิทยา 28 0 0 0 0 0 0 28
103 รัตนาเอื้อวิทยา 7 0 0 0 0 0 0 7
104 ราชประชานุเคราะห์ 30 2 0 0 0 0 0 0 2
105 ราชประชานุเคราะห์ 31 7 0 0 0 0 0 0 7
106 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 0 0 0 0 0 0 1
107 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ 35 0 0 0 0 0 0 36
108 วชิราลัย 19 0 0 0 0 0 0 19
109 วัฒโนทัยพายัพ 49 0 0 0 0 0 0 50
110 วัดโขงขาววิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
111 วัดวิเวกวนาราม 1 0 0 0 0 0 0 1
112 วารีเชียงใหม่ 12 0 0 0 0 0 0 12
113 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 2 0 0 0 0 0 0 2
114 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 20 0 0 0 0 0 0 20
115 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 3 0 0 0 0 0 0 3
116 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 71 0 0 0 0 0 0 71
117 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 1 0 0 0 0 0 0 1
118 วิทยาลัยเทคนิคสารภี 8 0 0 0 0 0 0 8
119 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 105 0 0 0 0 0 0 106
120 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 30 0 0 0 0 0 0 30
121 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 61 0 0 0 0 0 0 61
122 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 19 0 0 0 0 0 0 19
123 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร 1 0 0 0 0 0 0 1
124 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 8 0 0 0 0 0 0 8
125 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ 12 0 0 0 0 0 0 12
126 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย 18 0 0 0 0 0 0 18
127 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 15 0 0 0 0 0 0 15
128 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี 5 0 0 0 0 0 0 5
129 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 118 0 0 0 0 0 0 121
130 วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง 3 0 0 0 0 0 0 3
131 เวียงแหงวิทยาคม 12 0 0 0 0 0 0 12
132 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 5 0 0 0 0 0 0 5
133 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 4 0 0 0 0 0 0 4
134 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
135 สหมิตรวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 2
136 สองแคววิทยาคม 8 0 0 0 0 0 0 8
137 สะเมิงพิทยาคม 8 0 0 0 0 0 0 8
138 สันกำแพง 21 0 0 0 0 0 0 23
139 สันทรายวิทยาคม 12 0 0 0 0 0 0 13
140 สันป่าตองวิทยาคม 28 0 0 0 0 0 0 28
141 สันป่ายางวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
142 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2 0 0 0 0 0 0 2
143 สามัคคีวิทยาทาน 4 0 0 0 0 0 0 4
144 สารภีพิทยาคม 12 0 0 0 0 0 0 12
145 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 5 0 0 0 0 0 0 5
146 สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ 34 0 0 0 0 0 0 34
147 โสตศึกษาอนุสารสุนทร 1 0 0 0 0 0 0 1
148 หอพระ 21 0 0 0 0 0 0 21
149 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 20 0 0 0 0 0 0 21
150 อมก๋อยวิทยาคม 5 0 0 0 0 0 0 5
151 อรุโณทัยวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
152 ฮอดพิทยาคม 22 0 0 0 0 0 0 22
รวมทั้งหมด  1515
 
ตาก เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
153 ตากพิทยาคม 11 0 0 0 0 0 0 11
154 ท่าสองยางวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 3
155 เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 0 0 0 0 0 0 2
156 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 1 0 0 0 0 0 0 1
157 ป่าไม้อุทิศ 4 1 0 0 0 0 0 0 1
158 ผดุงปัญญา 4 0 0 0 0 0 0 4
159 พบพระวิทยาคม 9 0 0 0 0 0 0 9
160 ภัทรวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
161 แม่จะเราวิทยาคม 5 0 0 0 0 0 0 5
162 แม่ระมาดวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
163 ยกกระบัตรวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
164 ราชประชานุเคราะห์ 55 0 0 0 0 0 0 0 1
165 วิทยาลัยเทคนิคตาก 1 0 0 0 0 0 0 1
166 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 1 0 0 0 0 0 0 1
167 สรรพวิทยาคม 16 0 0 0 0 0 0 16
168 อุ้มผางวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
รวมทั้งหมด  63
 
นครสวรรค์ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
169 ชุมแสงชนูทิศ 1 0 0 0 0 0 0 1
170 นครสวรรค์ 1 0 0 0 0 0 0 1
171 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 1 0 0 0 0 0 0 1
172 ลาดยาววิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
173 สตรีนครสวรรค์ 2 0 0 0 0 0 0 3
174 สัมมาสิกขาศาลีอโศก 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  8
 
น่าน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
175 กศน. อำเภอเชียงกลาง 1 0 0 0 0 0 0 1
176 กศน. อำเภอปัว 1 0 0 0 0 0 0 1
177 กศน. อำเภอเมืองน่าน 1 0 0 0 0 0 0 1
178 กศน. อำเภอสันติสุข 1 0 0 0 0 0 0 1
179 เชียงกลางประชาพัฒนา 2 0 0 0 0 0 0 2
180 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 2 0 0 0 0 0 0 2
181 ท่าวังผาพิทยาคม 15 0 0 0 0 0 0 15
182 ทุ่งช้าง 3 0 0 0 0 0 0 3
183 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 2 0 0 0 0 0 0 2
184 น่านคริสเตียนศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 1
185 น่านนคร 0 0 0 0 0 0 0 1
186 น่านประชาอุทิศ 2 0 0 0 0 0 0 2
187 น่านปัญญานุกูล 1 0 0 0 0 0 0 1
188 นาน้อย 3 0 0 0 0 0 0 3
189 นาหมื่นพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
190 บ่อเกลือ 3 0 0 0 0 0 0 3
191 บ้านหลวง 0 0 0 0 0 0 0 1
192 ปัว 8 0 0 0 0 0 0 8
193 พระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม 1 0 0 0 0 0 0 1
194 มัธยมป่ากลาง 2 0 0 0 0 0 0 2
195 เมืองแงง 6 0 0 0 0 0 0 6
196 แม่จริม 1 0 0 0 0 0 0 1
197 ราชประชานุเคราะห์ 56 1 0 0 0 0 0 0 1
198 วิทยาลัยการอาชีพปัว 2 0 0 0 0 0 0 2
199 วิทยาลัยเทคนิคน่าน 5 0 0 0 0 0 0 5
200 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 1 0 0 0 0 0 0 1
201 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1 0 0 0 0 0 0 2
202 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 12 0 0 0 0 0 0 12
203 สตรีศรีน่าน 26 0 0 0 0 0 0 27
204 สา 2 0 0 0 0 0 0 3
205 สำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  113
 
พะเยา เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
206 กศน. อำเภอเชียงคำ 2 0 0 0 0 0 0 2
207 ขุนควรวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
208 งำเมืองวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
209 จุนวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 4
210 เชียงคำวิทยาคม 9 0 0 0 0 0 0 10
211 เชียงม่วนวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
212 ดอกคำใต้วิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
213 เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ 2 0 0 0 0 0 0 2
214 ปงพัฒนาวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
215 ปิยมิตรวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
216 ฝายกวางวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
217 พะเยาประสาธน์วิทย์ 2 0 0 0 0 0 0 2
218 พะเยาพิทยาคม 14 0 0 0 0 0 0 14
219 ฟากกว๊านวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 4
220 ภูซางวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 4
221 แม่ใจวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
222 ราชประชานุเคราะห์ 24 1 0 0 0 0 0 0 1
223 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 1 0 0 0 0 0 0 1
224 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 3 0 0 0 0 0 0 3
225 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิค 2 0 0 0 0 0 0 2
226 สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา 2 0 0 0 0 0 0 2
รวมทั้งหมด  65
 
พิจิตร เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
227 ตะพานหิน 4 0 0 0 0 0 0 4
228 โพธิธรรมสุวัฒน์ 1 0 0 0 0 0 0 1
229 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 1 0 0 0 0 0 0 1
230 ห้วยยาวพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  7
 
พิษณุโลก เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
231 กศน. อำเภอเมืองพิษณุโลก 1 0 0 0 0 0 0 1
232 กศน. อำเภอวังทอง 1 0 0 0 0 0 0 1
233 จ่านกร้อง 1 0 0 0 0 0 0 1
234 เฉลิมขวัญสตรี 2 0 0 0 0 0 0 2
235 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก 3 0 0 0 0 0 0 3
236 นครไทย 1 0 0 0 0 0 0 1
237 บางกระทุ่มพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
238 พรหมพิรามวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
239 พิษณุโลกพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
240 วัดโบสถ์ศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 1
241 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 1 0 0 0 0 0 0 1
242 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก 1 0 0 0 0 0 0 1
243 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 2 0 0 0 0 0 0 2
244 สวนเมี่ยงวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
245 สำนักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  20
 
เพชรบูรณ์ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
246 แคมป์สนวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
247 ชนแดนวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
248 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
249 นิยมศิลป์อนุสรณ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
250 บ้านเข็กน้อย 2 0 0 0 0 0 0 2
251 บึงสามพันวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
252 เพชรพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
253 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
254 โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 1 0 0 0 0 0 0 1
255 วิทยานุกูลนารี 1 0 0 0 0 0 0 1
256 หล่มเก่าพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
257 หล่มสักวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
รวมทั้งหมด  15
 
แพร่ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
258 กศน. อำเภอสูงเม่น 1 0 0 0 0 0 0 1
259 เจริญราษฎร์ 1 0 0 0 0 0 0 1
260 เทพพิทักษ์วิทยา 2 0 0 0 0 0 0 2
261 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 20 0 0 0 0 0 0 21
262 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 23 0 0 0 0 0 0 23
263 ม่วงไข่พิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
264 เมืองแพร่ 1 0 0 0 0 0 0 1
265 ร้องกวางอนุสรณ์ 3 0 0 0 0 0 0 3
266 ลองวิทยา 8 0 0 0 0 0 0 8
267 วังชิ้นวิทยา 4 0 0 0 0 0 0 4
268 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 4 0 0 0 0 0 0 4
269 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 10 0 0 0 0 0 0 10
270 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 8 0 0 0 0 0 0 8
271 สองพิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
272 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1 0 0 0 0 0 0 1
273 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 4 0 0 0 0 0 0 4
274 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 2 0 0 0 0 0 0 2
รวมทั้งหมด  99
 
แม่ฮ่องสอน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
275 กศน. อำเภอปางมะผ้า 2 0 0 0 0 0 0 2
276 กศน. อำเภอปาย 3 0 0 0 0 0 0 3
277 กศน. อำเภอสบเมย 1 0 0 0 0 0 0 1
278 ขุนยวมวิทยา 14 0 0 0 0 0 0 14
279 เฉลิมรัชวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
280 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 13 0 0 0 0 0 0 14
281 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 8 0 0 0 0 0 0 9
282 ปายวิทยาคาร 10 0 0 0 0 0 0 11
283 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 17 0 0 0 0 0 0 17
284 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) 23 0 0 0 0 0 0 24
285 ราชประชานุเคราะห์ 22 3 0 0 0 0 0 0 3
286 ราชประชานุเคราะห์ 34 3 0 0 0 0 0 0 3
287 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 10 0 0 0 0 0 0 10
288 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 8 0 0 0 0 0 0 8
289 สบเมยวิทยาคม 7 0 0 0 0 0 0 8
290 สังวาลย์วิทยา 4 0 0 0 0 0 0 4
291 สำนักงาน กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 0 0 0 0 0 0 2
292 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 21 0 0 0 0 0 0 23
รวมทั้งหมด  159
 
ลำปาง เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
293 กศน. อำเภองาว 1 0 0 0 0 0 0 1
294 กศน. อำเภอเถิน 2 0 0 0 0 0 0 2
295 กศน. อำเภอเมืองลำปาง 2 0 0 0 0 0 0 2
296 กศน. อำเภอห้างฉัตร 2 0 0 0 0 0 0 2
297 เกาะคาวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
298 เคนเน็ตแม็คเคนซี 1 0 0 0 0 0 0 1
299 แจ้ห่มวิทยา 4 0 0 0 0 0 0 4
300 ดอนไชยวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
301 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 4 0 0 0 0 0 0 4
302 เถินวิทยา 9 0 0 0 0 0 0 9
303 ทุ่งกว๋าววิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 1
304 บุญวาทย์วิทยาลัย 8 0 0 0 0 0 0 8
305 ประชารัฐธรรมคุณ 5 0 0 0 0 0 0 6
306 ประชาวิทย์ 3 0 0 0 0 0 0 3
307 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 0 0 0 0 0 0 1
308 มัธยมวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
309 แม่เมาะวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
310 แม่สันวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
311 ลำปางกัลยาณี 13 0 0 0 0 0 0 14
312 วังเหนือวิทยา 10 0 0 0 0 0 0 10
313 วิชชานารี 4 0 0 0 0 0 0 4
314 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 1 0 0 0 0 0 0 1
315 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 5 0 0 0 0 0 0 5
316 วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง (แลมป์-เทค) 4 0 0 0 0 0 0 4
317 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ 1 0 0 0 0 0 0 1
318 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 4 0 0 0 0 0 0 4
319 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 1 0 0 0 0 0 0 2
320 วิสุทธิ์วิทยากร 1 0 0 0 0 0 0 1
321 เวียงตาลพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
322 ศักดิ์สุนันท์วิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
323 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 2 0 0 0 0 0 0 2
324 สบปราบพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
325 สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง 1 0 0 0 0 0 0 1
326 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 3 0 0 0 0 0 0 3
327 เสริมงามวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
328 อรุโณทัย 2 0 0 0 0 0 0 2
329 อัสสัมชัญลำปาง 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  110
 
ลำพูน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
330 กศน. อำเภอป่าซาง 1 0 0 0 0 0 0 1
331 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 49 0 0 0 0 0 0 50
332 เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 2 0 0 0 0 0 0 2
333 ทาขุมเงินวิทยาคาร 8 0 0 0 0 0 0 8
334 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
335 ธรรมสาธิตศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 1
336 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 11 0 0 0 0 0 0 11
337 นาทรายวิทยาคม 5 0 0 0 0 0 0 5
338 น้ำดิบวิทยาคม 5 0 0 0 0 0 0 5
339 บ้านแป้นพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
340 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
341 ป่าซาง 1 0 0 0 0 0 0 1
342 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
343 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง 1 0 0 0 0 0 0 1
344 เมธีวุฒิกร 5 0 0 0 0 0 0 5
345 แม่ตืนวิทยา 4 0 0 0 0 0 0 4
346 แม่ทาวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
347 ราชประชานุเคราะห์ 26 6 0 0 0 0 0 0 6
348 วชิรป่าซาง 1 0 0 0 0 0 0 2
349 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 1 0 0 0 0 0 0 1
350 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 6 0 0 0 0 0 0 6
351 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 7 0 0 0 0 0 0 7
352 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 19 0 0 0 0 0 0 19
353 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 4 0 0 0 0 0 0 4
354 เวียงเจดีย์วิทยา 20 0 0 0 0 0 0 22
355 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 55 0 0 0 0 0 0 55
356 หอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย 1 0 0 0 0 0 0 1
357 อุโมงค์วิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
รวมทั้งหมด  227
 
สุโขทัย เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
358 กศน. อำเภอศรีสำโรง 1 0 0 0 0 0 0 1
359 ชัยมงคลพิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
360 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 6 0 0 0 0 0 0 6
361 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1 0 0 0 0 0 0 1
362 บ้านแก่งวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
363 บ้านสวนวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
364 เมืองเชลียง 1 0 0 0 0 0 0 1
365 ยางซ้ายพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
366 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 2 0 0 0 0 0 0 2
367 สวรรค์อนันต์วิทยา 5 0 0 0 0 0 0 5
368 สุโขทัยวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
369 อุดมดรุณี 4 0 0 0 0 0 0 4
รวมทั้งหมด  26
 
อุตรดิตถ์ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
370 กศน. อำเภอตรอน 1 0 0 0 0 0 0 1
371 น้ำปาดชนูปถัมภ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
372 พิชัย 1 0 0 0 0 0 0 1
373 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
374 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
375 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0 0 0 1
376 อุตรดิตถ์ดรุณี 4 0 0 0 0 0 0 4
377 อุตรดิตถ์ 3 0 0 0 0 0 0 4
รวมทั้งหมด  14
 
อุทัยธานี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
378 กศน. อำเภอเมืองอุทัยธานี 1 0 0 0 0 0 0 1
379 ทัพทันอนุสรณ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  2
 
ผู้สมัครทั้งหมด 2563 คน