จำนวนผู้สมัครทั้งหมดแยกตามโรงเรียน
 
 
จังหวัด/โรงเรียน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
 
กำแพงเพชร เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 5 0 0 0 0 0 0 5
2 ขาณุวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 2
3 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 2 0 0 0 0 0 0 2
4 คลองลานวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
5 ทุ่งทรายวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
6 วัชรวิทยา 8 0 0 0 0 0 0 8
7 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  20
 
เชียงราย เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
8 กศน. อำเภอเชียงแสน 1 0 0 0 0 0 0 1
9 กศน. อำเภอแม่สรวย 1 0 0 0 0 0 0 1
10 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 2 0 0 0 0 0 0 2
11 เชียงของวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 4
12 เชียงรายวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 4
13 เชียงแสนวิทยาคม 5 0 0 0 0 0 0 5
14 ดอนชัยวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
15 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 2 0 0 0 0 0 0 2
16 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 8 0 0 0 0 0 0 8
17 เด็กดีพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
18 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 2 0 0 0 0 0 0 2
19 เทศบาล 5 เด่นห้า 2 0 0 0 0 0 0 2
20 เทศบาล 6 นครเชียงราย 3 0 0 0 0 0 0 3
21 เทิงวิทยาคม 21 0 0 0 0 0 0 21
22 นุชนาถอนุสรณ์ 8 0 0 0 0 0 0 8
23 บ้านแซววิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
24 ปล้องวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
25 พานพิทยาคม 13 0 0 0 0 0 0 13
26 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
27 แม่จันวิทยาคม 5 0 0 0 0 0 0 5
28 แม่เจดีย์วิทยาคม 13 0 0 0 0 0 0 13
29 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
30 แม่ลาววิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
31 แม่สรวยวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
32 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 6 0 0 0 0 0 0 6
33 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 5 0 0 0 0 0 0 5
34 ลูกรักเชียงของ 6 0 0 0 0 0 0 6
35 วัดป่าตาลใต้ 1 0 0 0 0 0 0 1
36 วาวีวิทยาคม 7 0 0 0 0 0 0 7
37 วิทยาลัยการอาชีพเทิง 1 0 0 0 0 0 0 1
38 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 1 0 0 0 0 0 0 1
39 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนชียงราย ไทย-เยอรมัน 2 0 0 0 0 0 0 2
40 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ 2 0 0 0 0 0 0 2
41 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย 1 0 0 0 0 0 0 1
42 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 7 0 0 0 0 0 0 7
43 เวียงแก่นวิทยาคม 10 0 0 0 0 0 0 10
44 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 10 0 0 0 0 0 0 10
45 สหศาสตร์ศึกษา 4 0 0 0 0 0 0 4
46 สันติคีรีวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
47 สันติวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
48 สามัคคีวิทยาคม 7 0 0 0 0 0 0 7
49 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 3 0 0 0 0 0 0 3
50 ห้วยสักวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
51 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 7 0 0 0 0 0 0 7
รวมทั้งหมด  187
 
เชียงใหม่ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
52 กศน. อำเภอเชียงดาว 1 0 0 0 0 0 0 1
53 กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่ 2 0 0 0 0 0 0 2
54 กศน. อำเภอแม่แตง 1 0 0 0 0 0 0 1
55 กศน. อำเภอแม่ริม 4 0 0 0 0 0 0 4
56 กศน. อำเภอแม่อาย 1 0 0 0 0 0 0 1
57 กศน. อำเภอสันกำแพง 1 0 0 0 0 0 0 1
58 กศน. อำเภอสันทราย 2 0 0 0 0 0 0 2
59 กศน. อำเภอสันป่าตอง 1 0 0 0 0 0 0 1
60 กศน. อำเภอสารภี 1 0 0 0 0 0 0 1
61 กศน. อำเภอหางดง 3 0 0 0 0 0 0 3
62 กาวิละวิทยาลัย 39 0 0 0 0 0 0 39
63 แกน้อยศึกษา 4 0 0 0 0 0 0 4
64 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 12 0 0 0 0 0 0 12
65 เขื่อนผากวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
66 จอมทอง 70 0 0 0 0 0 0 70
67 ฉือจี้เชียงใหม่ 2 0 0 0 0 0 0 2
68 ช่องฟ้าชินเซิงวาณิชบำรุง 5 0 0 0 0 0 0 5
69 เชียงดาววิทยาคม 36 0 0 0 0 0 0 36
70 เชียงใหม่คริสเตียน 35 0 0 0 0 0 0 35
71 เชียงใหม่มัธยม 15 0 0 0 0 0 0 15
72 ไชยปราการ 7 0 0 0 0 0 0 7
73 ดอยเต่าวิทยาคม 11 0 0 0 0 0 0 11
74 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 15 0 0 0 0 0 0 15
75 ดาราวิทยาลัย 61 0 0 0 0 0 0 61
76 เทพบดินทร์วิทยา 21 0 0 0 0 0 0 21
77 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 10 0 0 0 0 0 0 10
78 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
79 ธรรมราชศึกษา 12 0 0 0 0 0 0 12
80 นวมินทราชูทิศ พายัพ 66 0 0 0 0 0 0 66
81 บ้านกาดวิทยาคม 11 0 0 0 0 0 0 11
82 บ้านบ่อแก้ว 1 0 0 0 0 0 0 1
83 บ้านแม่แฮเหนือ 1 0 0 0 0 0 0 1
84 บ้านสันต้นหมื้อ 5 0 0 0 0 0 0 5
85 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 8 0 0 0 0 0 0 8
86 ฝางชนูปถัมภ์ 38 0 0 0 0 0 0 38
87 พระหฤทัย 21 0 0 0 0 0 0 21
88 พร้าววิทยาคม 34 0 0 0 0 0 0 34
89 พิงครัตน์ 1 0 0 0 0 0 0 1
90 มงฟอร์ตวิทยาลัย 7 0 0 0 0 0 0 7
91 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 8 0 0 0 0 0 0 8
92 แม่แจ่ม 36 0 0 0 0 0 0 36
93 แม่ตื่นวิทยาคม 7 0 0 0 0 0 0 7
94 แม่แตง 8 0 0 0 0 0 0 8
95 แม่โถวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
96 แม่ริมวิทยาคม 18 0 0 0 0 0 0 18
97 แม่หอพระวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 4
98 แม่ออนวิทยาลัย 2 0 0 0 0 0 0 2
99 แม่อายวิทยาคม 14 0 0 0 0 0 0 14
100 ยุพราชวิทยาลัย 58 0 0 0 0 0 0 58
101 รังษีวิทยา 55 0 0 0 0 0 0 55
102 รัตนาเอื้อวิทยา 12 0 0 0 0 0 0 12
103 ราชประชานุเคราะห์ 31 13 0 0 0 0 0 0 13
104 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 6 0 0 0 0 0 0 6
105 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ 8 0 0 0 0 0 0 8
106 วชิราลัย 22 0 0 0 0 0 0 22
107 วัฒโนทัยพายัพ 84 0 0 0 0 0 0 84
108 วัดโขงขาววิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
109 วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ 1 0 0 0 0 0 0 1
110 วารีเชียงใหม่ 7 0 0 0 0 0 0 7
111 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 1 0 0 0 0 0 0 1
112 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 15 0 0 0 0 0 0 15
113 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 3 0 0 0 0 0 0 3
114 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 26 0 0 0 0 0 0 26
115 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 1 0 0 0 0 0 0 1
116 วิทยาลัยเทคนิคสารภี 3 0 0 0 0 0 0 3
117 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 43 0 0 0 0 0 0 43
118 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 3 0 0 0 0 0 0 3
119 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 14 0 0 0 0 0 0 14
120 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 10 0 0 0 0 0 0 10
121 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 1 0 0 0 0 0 0 1
122 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 1
123 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย 5 0 0 0 0 0 0 5
124 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 3 0 0 0 0 0 0 3
125 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 1
126 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี 1 0 0 0 0 0 0 1
127 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 122 0 0 0 0 0 0 122
128 เวียงแหงวิทยาคม 7 0 0 0 0 0 0 7
129 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 3 0 0 0 0 0 0 3
130 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 10 0 0 0 0 0 0 10
131 สหมิตรวิทยา 9 0 0 0 0 0 0 9
132 สองแคววิทยาคม 9 0 0 0 0 0 0 9
133 สะเมิงพิทยาคม 12 0 0 0 0 0 0 12
134 สันกำแพง 43 0 0 0 0 0 0 43
135 สันติสุข 3 0 0 0 0 0 0 3
136 สันทรายวิทยาคม 31 0 0 0 0 0 0 31
137 สันป่าตองวิทยาคม 105 0 0 0 0 0 0 105
138 สันป่ายางวิทยาคม 5 0 0 0 0 0 0 5
139 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2 0 0 0 0 0 0 2
140 สามัคคีวิทยาทาน 2 0 0 0 0 0 0 2
141 สารภีพิทยาคม 16 0 0 0 0 0 0 16
142 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 1
143 สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 1
144 หอพระ 36 0 0 0 0 0 0 36
145 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 15 0 0 0 0 0 0 15
146 อมก๋อยวิทยาคม 21 0 0 0 0 0 0 21
147 อรุโณทัยวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
148 ฮอดพิทยาคม 35 0 0 0 0 0 0 35
รวมทั้งหมด  1552
 
ตาก เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
149 ตากพิทยาคม 19 0 0 0 0 0 0 19
150 ท่าสองยางวิทยาคม 12 0 0 0 0 0 0 12
151 ทุ่งฟ้าวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
152 เทศบาล 1 กิตติขจร 2 0 0 0 0 0 0 2
153 เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 11 0 0 0 0 0 0 11
154 นาโบสถ์พิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
155 บ้านกล้อทอ 2 0 0 0 0 0 0 2
156 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 2 0 0 0 0 0 0 2
157 บ้านแม่ระเมิง 1 0 0 0 0 0 0 1
158 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
159 บ้านแม่อุสุวิทยา 6 0 0 0 0 0 0 6
160 ป่าไม้อุทิศ 4 3 0 0 0 0 0 0 3
161 ผดุงปัญญา 9 0 0 0 0 0 0 9
162 พบพระวิทยาคม 13 0 0 0 0 0 0 13
163 พลูหลวงวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
164 ภัทรวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
165 แม่กุวิทยาคม 5 0 0 0 0 0 0 5
166 แม่จะเราวิทยาคม 8 0 0 0 0 0 0 8
167 แม่ปะวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 4
168 แม่ระมาดวิทยาคม 12 0 0 0 0 0 0 12
169 ราชประชานุเคราะห์ 55 2 0 0 0 0 0 0 2
170 ราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 1 0 0 0 0 0 0 1
171 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก 1 0 0 0 0 0 0 1
172 วังหินกิตติวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
173 วิทยาลัยเทคนิคตาก 1 0 0 0 0 0 0 1
174 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 2 0 0 0 0 0 0 2
175 สรรพวิทยาคม 30 0 0 0 0 0 0 30
176 สามเงาวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 4
177 อุ้มผางวิทยาคม 10 0 0 0 0 0 0 10
รวมทั้งหมด  169
 
นครสวรรค์ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
178 คีรีวงศ์วิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
179 ชุมแสงชนูทิศ 4 0 0 0 0 0 0 4
180 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
181 ตาคลีประชาสรรค์ 1 0 0 0 0 0 0 1
182 บรรพตพิสัยพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
183 ไพศาลีพิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
184 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 2 0 0 0 0 0 0 2
185 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1 0 0 0 0 0 0 1
186 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 1 0 0 0 0 0 0 1
187 สตรีนครสวรรค์ 2 0 0 0 0 0 0 2
188 สัมมาสิกขาศาลีอโศก 1 0 0 0 0 0 0 1
189 สำนักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์ 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  17
 
น่าน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
190 กศน. อำเภอเชียงกลาง 1 0 0 0 0 0 0 1
191 เชียงกลางประชาพัฒนา 10 0 0 0 0 0 0 10
192 ตาลชุมพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
193 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 5 0 0 0 0 0 0 5
194 ท่าวังผาพิทยาคม 24 0 0 0 0 0 0 24
195 ทุ่งช้าง 2 0 0 0 0 0 0 2
196 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 2 0 0 0 0 0 0 2
197 น่านคริสเตียนศึกษา 4 0 0 0 0 0 0 4
198 น่านนคร 3 0 0 0 0 0 0 3
199 น่านประชาอุทิศ 1 0 0 0 0 0 0 1
200 นาน้อย 3 0 0 0 0 0 0 3
201 นาหมื่นพิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
202 บ่อเกลือ 6 0 0 0 0 0 0 6
203 บ้านหลวง 4 0 0 0 0 0 0 4
204 ปัว 15 0 0 0 0 0 0 15
205 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง 1 0 0 0 0 0 0 1
206 มัธยมป่ากลาง 5 0 0 0 0 0 0 5
207 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 2 0 0 0 0 0 0 2
208 เมืองแงง 3 0 0 0 0 0 0 3
209 เมืองยมวิทยาคาร 1 0 0 0 0 0 0 1
210 ราชประชานุเคราะห์ 56 2 0 0 0 0 0 0 2
211 วัดราษฎร์บำรุงวิทยา 3 0 0 0 0 0 0 3
212 วิทยาลัยการอาชีพปัว 1 0 0 0 0 0 0 1
213 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 2 0 0 0 0 0 0 2
214 วิทยาลัยเทคนิคน่าน 20 0 0 0 0 0 0 20
215 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 1 0 0 0 0 0 0 1
216 ศรีนครน่าน 2 0 0 0 0 0 0 2
217 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 27 0 0 0 0 0 0 27
218 สตรีศรีน่าน 49 0 0 0 0 0 0 49
219 สันติสุขพิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
220 สา 8 0 0 0 0 0 0 8
221 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 1 0 0 0 0 0 0 1
222 สารธรรมวิทยาคาร 2 0 0 0 0 0 0 2
รวมทั้งหมด  218
 
พะเยา เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
223 กศน. อำเภอเชียงคำ 1 0 0 0 0 0 0 1
224 กศน. อำเภอเมืองพะเยา 1 0 0 0 0 0 0 1
225 ขุนควรวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
226 งำเมืองวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
227 จุนวิทยาคม 13 0 0 0 0 0 0 13
228 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 6 0 0 0 0 0 0 6
229 เชียงคำวิทยาคม 34 0 0 0 0 0 0 34
230 เชียงม่วนวิทยาคม 10 0 0 0 0 0 0 10
231 ดงเจนวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
232 ดอกคำใต้วิทยาคม 16 0 0 0 0 0 0 16
233 ตามฝันแม่ใจ 1 0 0 0 0 0 0 1
234 ถ้ำปินวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
235 เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ 6 0 0 0 0 0 0 6
236 ปงพัฒนาวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
237 ปงรัชดาภิเษก 10 0 0 0 0 0 0 10
238 ประชาบำรุง 1 0 0 0 0 0 0 1
239 ปิยมิตรวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
240 ฝายกวางวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
241 พะเยาประสาธน์วิทย์ 6 0 0 0 0 0 0 6
242 พะเยาพิทยาคม 33 0 0 0 0 0 0 33
243 ฟากกว๊านวิทยาคม 5 0 0 0 0 0 0 5
244 ภูซางวิทยาคม 13 0 0 0 0 0 0 13
245 แม่ใจวิทยาคม 18 0 0 0 0 0 0 18
246 ราชประชานุเคราะห์ 24 5 0 0 0 0 0 0 5
247 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 1 0 0 0 0 0 0 1
248 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 8 0 0 0 0 0 0 8
249 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 5 0 0 0 0 0 0 5
250 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิค 1 0 0 0 0 0 0 1
251 วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา 2 0 0 0 0 0 0 2
252 วิทยาลัยเทคโนโลยีวงศ์กาญจนา 4 0 0 0 0 0 0 4
รวมทั้งหมด  213
 
พิจิตร เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
253 ตะพานหิน 6 0 0 0 0 0 0 6
254 เทศบาลบ้านปากทาง 1 0 0 0 0 0 0 1
255 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
256 พิจิตรพิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 4
257 โพธิธรรมสุวัฒน์ 1 0 0 0 0 0 0 1
258 วังโมกข์พิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
259 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร 1 0 0 0 0 0 0 1
260 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
261 สามง่ามชนูปถัมภ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  18
 
พิษณุโลก เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
262 จ่านกร้อง 1 0 0 0 0 0 0 1
263 เฉลิมขวัญสตรี 2 0 0 0 0 0 0 2
264 ชาติตระการวิทยา 3 0 0 0 0 0 0 3
265 เซนต์นิโกลาส 1 0 0 0 0 0 0 1
266 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก 2 0 0 0 0 0 0 2
267 นครไทย 2 0 0 0 0 0 0 2
268 บ้านกลางพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
269 พรหมพิรามวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
270 วัดโบสถ์ศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 1
271 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 2 0 0 0 0 0 0 2
272 สวนเมี่ยงวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  17
 
เพชรบูรณ์ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
273 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 2 0 0 0 0 0 0 2
274 แคมป์สนวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
275 ดงขุยวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
276 ติ้ววิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
277 นิยมศิลป์อนุสรณ์ 3 0 0 0 0 0 0 3
278 บ้านเข็กน้อย 1 0 0 0 0 0 0 1
279 เพชรพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
280 เมืองราดวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
281 ราชประชานุเคราะห์ 57 1 0 0 0 0 0 0 1
282 วิทยานุกูลนารี 1 0 0 0 0 0 0 1
283 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
284 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
285 เสรีศึกษา 2 0 0 0 0 0 0 2
286 หล่มเก่าพิทยาคม 5 0 0 0 0 0 0 5
287 หล่มสักวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
รวมทั้งหมด  27
 
แพร่ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
288 เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ 1 0 0 0 0 0 0 1
289 เทพพิทักษ์วิทยา 2 0 0 0 0 0 0 2
290 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 76 0 0 0 0 0 0 76
291 บ้านกาศประชานุเคราะห์ 2 0 0 0 0 0 0 2
292 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 41 0 0 0 0 0 0 41
293 ม่วงไข่พิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 4
294 เมืองแพร่ 1 0 0 0 0 0 0 1
295 ร้องกวางอนุสรณ์ 3 0 0 0 0 0 0 3
296 ลองวิทยา 20 0 0 0 0 0 0 20
297 วังชิ้นวิทยา 9 0 0 0 0 0 0 9
298 วิทยาลัยการอาชีพลอง 2 0 0 0 0 0 0 2
299 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 2 0 0 0 0 0 0 2
300 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 4 0 0 0 0 0 0 4
301 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 5 0 0 0 0 0 0 5
302 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 9 0 0 0 0 0 0 9
303 เวียงเทพวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
304 สรอยเสรีวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 2
305 สองพิทยาคม 10 0 0 0 0 0 0 10
306 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 2 0 0 0 0 0 0 2
307 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 4 0 0 0 0 0 0 4
308 ห้วยม้าวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
309 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 2 0 0 0 0 0 0 2
รวมทั้งหมด  203
 
แม่ฮ่องสอน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
310 กศน. อำเภอปางมะผ้า 1 0 0 0 0 0 0 1
311 กศน. อำเภอสบเมย 2 0 0 0 0 0 0 2
312 ขุนยวมวิทยา 36 0 0 0 0 0 0 36
313 เฉลิมรัชวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
314 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 21 0 0 0 0 0 0 21
315 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 15 0 0 0 0 0 0 15
316 ปายวิทยาคาร 21 0 0 0 0 0 0 21
317 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 22 0 0 0 0 0 0 22
318 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) 68 0 0 0 0 0 0 68
319 ราชประชานุเคราะห์ 21 9 0 0 0 0 0 0 9
320 ราชประชานุเคราะห์ 22 7 0 0 0 0 0 0 7
321 ราชประชานุเคราะห์ 34 8 0 0 0 0 0 0 8
322 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 17 0 0 0 0 0 0 17
323 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 14 0 0 0 0 0 0 14
324 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 5 0 0 0 0 0 0 5
325 สบเมยวิทยาคม 12 0 0 0 0 0 0 12
326 สังวาลย์วิทยา 16 0 0 0 0 0 0 16
327 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 63 0 0 0 0 0 0 63
รวมทั้งหมด  340
 
ลำปาง เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
328 กศน. อำเภอเมืองลำปาง 1 0 0 0 0 0 0 1
329 แจ้ห่มวิทยา 5 0 0 0 0 0 0 5
330 ดอนไชยวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
331 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 4 0 0 0 0 0 0 4
332 เถินวิทยา 12 0 0 0 0 0 0 12
333 บุญวาทย์วิทยาลัย 3 0 0 0 0 0 0 3
334 ประชารัฐธรรมคุณ 8 0 0 0 0 0 0 8
335 ประชาราชวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 2
336 ประชาวิทย์ 2 0 0 0 0 0 0 2
337 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 0 0 0 0 0 0 1
338 มัธยมวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
339 เมืองปานวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 2
340 เมืองมายวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
341 แม่ทะประชาสามัคคี 2 0 0 0 0 0 0 2
342 แม่ทะพัฒนศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 1
343 แม่เมาะวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
344 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 1 0 0 0 0 0 0 1
345 ลำปางกัลยาณี 25 0 0 0 0 0 0 25
346 วังเหนือวิทยา 8 0 0 0 0 0 0 8
347 วิชชานารี 1 0 0 0 0 0 0 1
348 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 3 0 0 0 0 0 0 3
349 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม 1 0 0 0 0 0 0 1
350 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 3 0 0 0 0 0 0 3
351 วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง (แลมป์-เทค) 1 0 0 0 0 0 0 1
352 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ 3 0 0 0 0 0 0 3
353 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 9 0 0 0 0 0 0 9
354 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 1 0 0 0 0 0 0 1
355 เวียงตาลพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
356 เวียงมอกวิทยา 5 0 0 0 0 0 0 5
357 ศักดิ์สุนันท์วิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
358 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 1 0 0 0 0 0 0 1
359 สบปราบพิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
360 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 4 0 0 0 0 0 0 4
361 เสริมงามวิทยาคม 5 0 0 0 0 0 0 5
362 อรุโณทัย 3 0 0 0 0 0 0 3
363 อัสสัมชัญลำปาง 6 0 0 0 0 0 0 6
รวมทั้งหมด  132
 
ลำพูน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
364 กศน. อำเภอป่าซาง 1 0 0 0 0 0 0 1
365 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 78 0 0 0 0 0 0 78
366 เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 4 0 0 0 0 0 0 4
367 ทาขุมเงินวิทยาคาร 3 0 0 0 0 0 0 3
368 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 6 0 0 0 0 0 0 6
369 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 31 0 0 0 0 0 0 31
370 นาทรายวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
371 น้ำดิบวิทยาคม 7 0 0 0 0 0 0 7
372 บ้านแป้นพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
373 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 2
374 ป่าซาง 11 0 0 0 0 0 0 11
375 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 10 0 0 0 0 0 0 10
376 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง 2 0 0 0 0 0 0 2
377 เมธีวุฒิกร 4 0 0 0 0 0 0 4
378 แม่ตืนวิทยา 5 0 0 0 0 0 0 5
379 แม่ทาวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
380 ราชประชานุเคราะห์ 26 6 0 0 0 0 0 0 6
381 วชิรป่าซาง 6 0 0 0 0 0 0 6
382 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 5 0 0 0 0 0 0 5
383 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 3 0 0 0 0 0 0 3
384 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 11 0 0 0 0 0 0 11
385 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 4 0 0 0 0 0 0 4
386 เวียงเจดีย์วิทยา 16 0 0 0 0 0 0 16
387 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 134 0 0 0 0 0 0 134
388 โสภณวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
389 หอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย 1 0 0 0 0 0 0 1
390 อุโมงค์วิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
รวมทั้งหมด  360
 
สุโขทัย เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
391 กศน. อำเภอกงไกรลาศ 2 0 0 0 0 0 0 2
392 คีรีมาศพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
393 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 8 0 0 0 0 0 0 8
394 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 1 0 0 0 0 0 0 1
395 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 0 0 0 0 0 0 1
396 เมืองเชลียง 8 0 0 0 0 0 0 8
397 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 2 0 0 0 0 0 0 2
398 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 1 0 0 0 0 0 0 1
399 ศรีนคร 2 0 0 0 0 0 0 2
400 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 3 0 0 0 0 0 0 3
401 สวรรค์อนันต์วิทยา 14 0 0 0 0 0 0 14
402 สำนักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย 1 0 0 0 0 0 0 1
403 สุโขทัยวิทยาคม 4 0 0 0 0 0 0 4
404 อุดมดรุณี 3 0 0 0 0 0 0 3
รวมทั้งหมด  51
 
อุตรดิตถ์ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
405 บ้านโคกวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
406 พิชัย 4 0 0 0 0 0 0 4
407 ฟากท่าวิทยา 6 0 0 0 0 0 0 6
408 ลับแลพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
409 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 1 0 0 0 0 0 0 1
410 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 2 0 0 0 0 0 0 2
411 อุตรดิตถ์ดรุณี 3 0 0 0 0 0 0 3
412 อุตรดิตถ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  19
 
ผู้สมัครทั้งหมด 3543 คน