จำนวนผู้สมัครทั้งหมดแยกตามโรงเรียน
 
 
จังหวัด/โรงเรียน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
 
กำแพงเพชร เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 8 0 1 0 0 0 1 10
2 โกสัมพีวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
3 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 3 0 0 0 0 0 0 3
4 คลองลานวิทยา 1 0 0 0 0 0 1 2
5 ปางศิลาทองศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 1
6 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1 0 0 0 0 0 0 1
7 ระหานวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
8 วชิรปราการวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
9 วัชรวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
10 สลกบาตรวิทยา 6 0 0 0 0 0 1 7
11 หนองกองพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  29
 
เชียงราย เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
12 เชียงของวิทยาคม 18 1 0 1 1 0 3 24
13 เชียงรายวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
14 เชียงแสนวิทยาคม 0 0 0 1 0 0 0 1
15 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1 0 0 0 1 0 2 4
16 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 0 1 0 0 0 0 0 1
17 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 1 0 0 0 0 0 0 1
18 เทศบาล 5 เด่นห้า 5 0 1 0 0 0 0 6
19 เทศบาล 6 นครเชียงราย 4 0 0 0 0 0 1 5
20 เทิงวิทยาคม 7 0 0 2 1 0 0 10
21 นุชนาถอนุสรณ์ 9 0 0 0 0 0 7 16
22 บ้านแซววิทยาคม 0 0 1 0 0 0 3 4
23 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 0 0 1 0 0 0 0 1
24 ปล้องวิทยาคม 1 1 0 0 0 0 0 2
25 พญาเม็งราย 1 1 0 1 1 0 1 5
26 พานพิทยาคม 12 0 0 0 0 0 1 13
27 พานพิเศษพิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1
28 แม่จันวิทยาคม 5 0 0 0 0 0 0 5
29 แม่เจดีย์วิทยาคม 14 0 0 0 0 0 2 16
30 แม่ลาววิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
31 แม่สรวยวิทยาคม 0 1 0 0 0 0 0 1
32 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 7 0 0 0 1 0 2 10
33 แม่อ้อวิทยาคม 4 1 1 0 0 0 0 6
34 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 2 1 0 0 0 0 1 4
35 ลูกรักเชียงของ 3 1 4 3 0 0 3 14
36 วัดดงชัยพิทยา 2 0 0 0 0 0 0 2
37 วัดหนองบัวพิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
38 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 0 1 0 0 0 0 0 1
39 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 1 0 0 0 0 0 0 1
40 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 1 0 0 0 0 0 0 1
41 เวียงแก่นวิทยาคม 14 0 0 0 0 0 2 16
42 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 1 3
43 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 20 0 2 2 0 0 0 24
44 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 0 0 0 0 0 0 1 1
45 สหศาสตร์ศึกษา 3 0 0 0 0 0 7 10
46 สันติคีรีวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 1
47 สามัคคีวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 1
48 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 3 0 0 0 1 0 0 4
49 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 6 0 0 0 0 0 0 6
รวมทั้งหมด  225
 
เชียงใหม่ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
50 กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 1
51 กศน. อำเภอแม่แตง 0 0 0 0 0 0 1 1
52 กศน. อำเภอแม่ริม 0 0 0 0 1 0 0 1
53 กศน. อำเภอสะเมิง 0 0 0 0 0 0 1 1
54 กศน. อำเภอสันกำแพง 0 1 0 0 0 0 0 1
55 กาวิละวิทยาลัย 5 0 1 0 0 0 2 8
56 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 7 1 0 0 0 0 0 8
57 เขื่อนผากวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
58 จอมทอง 34 2 1 0 0 0 8 45
59 ช่องฟ้าชินเซิงวาณิชบำรุง 6 0 0 0 0 0 0 6
60 เชียงดาววิทยาคม 25 3 7 5 2 0 4 46
61 เชียงใหม่คริสเตียน 16 1 0 0 1 0 2 20
62 เชียงใหม่มัธยม 9 0 0 0 0 0 1 10
63 ไชยปราการ 6 0 0 0 1 0 0 7
64 ดอยเต่าวิทยาคม 16 0 0 0 0 0 3 19
65 ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ 4 0 0 0 0 0 2 6
66 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 13 3 1 1 1 0 2 21
67 ดาราวิทยาลัย 2 2 0 2 0 0 3 9
68 เทพบดินทร์วิทยา 9 3 3 2 0 0 1 18
69 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 12 1 0 1 0 0 2 16
70 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 3 0 0 0 0 0 0 3
71 ธรรมราชศึกษา 22 1 0 0 0 0 4 27
72 นวมินทราชูทิศ พายัพ 13 3 0 1 0 0 9 26
73 บ้านกาดวิทยาคม 30 1 0 0 0 0 2 33
74 บ้านบ่อแก้ว 1 0 0 0 0 0 0 1
75 บ้านปางอุ๋ง 1 0 0 0 0 0 2 3
76 บ้านแม่แฮเหนือ 12 0 1 0 0 0 2 15
77 บ้านสันต้นหมื้อ 13 0 1 0 0 0 0 14
78 บาลีสาธิตศึกษา มจร. 2 0 0 0 0 0 0 2
79 ฝางชนูปถัมภ์ 31 3 2 3 0 0 1 40
80 ฝางธรรมศึกษา 6 0 0 0 0 0 0 6
81 พระหฤทัย 2 0 0 0 0 0 0 2
82 พร้าววิทยาคม 45 0 0 0 1 0 2 48
83 มงฟอร์ตวิทยาลัย 2 0 4 0 0 0 0 6
84 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 17 0 0 0 0 0 3 20
85 แม่แจ่ม 49 5 0 1 0 1 4 60
86 แม่ตื่นวิทยาคม 12 2 0 2 0 0 3 19
87 แม่แตง 19 0 3 1 0 0 2 25
88 แม่โถวิทยาคม 3 0 0 0 1 0 0 4
89 แม่ริมวิทยาคม 23 3 1 3 0 0 7 37
90 แม่วินสามัคคี 6 0 0 0 0 0 1 7
91 แม่หอพระวิทยาคม 4 1 0 0 0 0 2 7
92 แม่ออนวิทยาลัย 16 0 0 0 0 0 3 19
93 แม่อายวิทยาคม 20 1 2 1 0 0 3 27
94 ยุพราชวิทยาลัย 3 0 2 0 0 0 0 5
95 ยุวฑูตศึกษาพัฒนา 0 0 1 0 1 0 1 3
96 รังษีวิทยา 26 2 0 3 0 0 2 33
97 รัตนาเอื้อวิทยา 2 0 1 0 0 0 2 5
98 ราชประชานุเคราะห์ 30 9 0 0 0 0 0 0 9
99 ราชประชานุเคราะห์ 31 22 0 4 0 0 0 0 26
100 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 0 0 0 0 0 0 1
101 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ 9 2 0 0 0 0 1 12
102 วชิราลัย 11 9 5 0 0 0 1 26
103 วัฒโนทัยพายัพ 23 2 9 1 0 2 3 40
104 วัดกู่สันหนองพิทยา 3 0 0 0 0 0 0 3
105 วัดโขงขาววิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
106 วัดแม่ริมวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 2
107 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 2 0 0 0 0 0 0 2
108 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 0 0 0 0 0 0 1 1
109 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 1
110 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 0 0 0 0 0 0 1 1
111 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 0 0 0 0 0 0 1 1
112 วิทยาลัยเทคนิคสารภี 0 1 0 0 0 0 0 1
113 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 12 1 1 0 1 0 0 15
114 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 1
115 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 4 0 0 0 0 0 0 4
116 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 1 0 0 0 0 0 0 1
117 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 1 0 0 0 0 0 0 1
118 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ 0 1 0 0 0 0 0 1
119 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 1 0 4 0 0 0 0 5
120 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 6 1 0 1 1 0 0 9
121 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 27 0 0 2 1 0 0 30
122 วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง 1 0 0 0 0 0 0 1
123 เวียงแหงวิทยาคม 15 0 2 3 0 0 2 22
124 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 8 0 0 1 0 0 0 9
125 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 26 2 0 0 2 0 2 32
126 สหมิตรวิทยา 15 3 0 0 0 0 0 18
127 สองแคววิทยาคม 12 1 2 1 0 0 8 24
128 สะเมิงพิทยาคม 22 2 1 0 2 0 3 30
129 สันกำแพง 16 1 1 1 0 0 4 23
130 สันติสุข 8 1 0 0 0 0 1 10
131 สันทรายวิทยาคม 21 0 6 0 1 1 3 32
132 สันป่าตองวิทยาคม 29 1 2 0 1 0 7 40
133 สันป่ายางวิทยาคม 9 1 1 1 0 0 4 16
134 สัพพัญญูวิทยา 0 0 0 0 0 0 2 2
135 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 1 1 0 0 0 0 3
136 สามัคคีวิทยาทาน 1 0 0 0 0 0 0 1
137 สารภีพิทยาคม 14 0 0 0 1 0 2 17
138 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 0 0 0 0 0 0 1
139 โสตศึกษาอนุสารสุนทร 0 0 0 0 0 4 0 4
140 หอพระ 25 0 6 0 0 0 7 38
141 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 31 7 3 0 0 0 2 43
142 หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 1 1
143 อมก๋อยวิทยาคม 41 3 2 3 0 0 2 51
144 ฮอดพิทยาคม 28 1 3 0 1 0 2 35
รวมทั้งหมด  1389
 
ตาก เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
145 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 3 0 0 0 0 0 2 5
146 ตากพิทยาคม 30 1 0 1 0 0 3 35
147 ท่าสองยางวิทยาคม 28 0 0 0 1 0 2 31
148 ทุ่งฟ้าวิทยาคม 0 0 0 1 0 0 0 1
149 เทศบาล 1 กิตติขจร 1 0 1 0 0 0 0 2
150 เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 6 0 0 1 0 0 4 11
151 นาโบสถ์พิทยาคม 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 1 1 0 0 0 0 1 3
153 บ้านแม่ระเมิง 3 0 0 0 2 0 4 9
154 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 3 0 0 0 0 0 0 3
155 บ้านแม่อุสุวิทยา 4 3 0 1 0 0 2 10
156 ป่าไม้อุทิศ 4 4 1 0 1 1 0 1 8
157 ผดุงปัญญา 7 1 0 1 0 0 0 9
158 พบพระวิทยาคม 8 0 0 3 0 0 2 13
159 ภัทรวิทยา 4 0 0 0 0 0 1 5
160 แม่กุวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 2 5
161 แม่จะเราวิทยาคม 10 1 0 0 0 0 0 11
162 แม่ปะวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 1
163 แม่ระมาดวิทยาคม 12 0 1 2 0 0 4 19
164 ราชประชานุเคราะห์ 55 11 0 1 0 0 0 1 13
165 วังประจบวิทยาคม 5 0 2 0 0 0 4 11
166 วังหินกิตติวิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
167 วิทยาลัยเทคนิคตาก 4 0 0 0 0 0 0 4
168 สรรพวิทยาคม 9 0 5 0 0 0 1 15
169 โสภณวรคุณวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1
170 อุ้มผางวิทยาคม 27 4 2 0 1 0 2 36
รวมทั้งหมด  264
 
นครสวรรค์ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
171 ชุมแสงชนูทิศ 0 0 0 0 0 0 1 1
172 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 1
173 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1 0 0 0 0 0 0 1
174 ตาคลีประชาสรรค์ 1 0 0 0 0 0 0 1
175 ท่าตะโกพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
176 ไพศาลีพิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
177 หนองบัว 1 0 0 0 0 0 1 2
รวมทั้งหมด  8
 
น่าน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
178 กศน. อำเภอนาน้อย 1 0 0 0 0 0 1 2
179 กศน. อำเภอเวียงสา 1 0 0 0 0 0 0 1
180 เชียงกลางประชาพัฒนา 1 0 0 0 0 0 1 2
181 ตาลชุมพิทยาคม 10 0 0 0 0 0 0 10
182 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1 1 0 0 0 0 1 3
183 ทุ่งช้าง 28 1 1 3 3 0 1 37
184 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 4 1 1 1 0 0 2 9
185 นันทบุรีวิทยาพระปริยัติธรรม 0 0 0 0 1 0 0 1
186 น่านคริสเตียนศึกษา 2 0 0 0 0 0 2 4
187 น่านนคร 1 2 2 2 0 0 2 9
188 น่านประชาอุทิศ 5 1 1 0 0 0 0 7
189 นาน้อย 11 7 5 4 1 0 4 32
190 นาหมื่นพิทยาคม 2 0 1 4 2 0 0 9
191 บ่อเกลือ 2 0 0 0 0 0 2 4
192 บ้านหลวง 5 4 0 0 0 0 0 9
193 ปัว 28 3 0 1 1 0 2 35
194 พระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม 1 0 0 0 0 0 0 1
195 มัธยมป่ากลาง 9 0 0 0 1 0 0 10
196 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 2 0 0 0 0 0 2 4
197 เมืองแงง 1 0 0 0 0 0 1 2
198 แม่จริม 3 0 0 0 1 0 0 4
199 ราชประชานุเคราะห์ 56 0 0 1 0 1 0 2 4
200 วัดนาราบวิทยา 1 0 0 0 2 0 0 3
201 วิทยาลัยเทคนิคน่าน 6 1 0 0 1 0 1 9
202 ศรีนครน่าน 2 0 0 0 0 0 0 2
203 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 30 3 1 0 1 0 4 39
204 สตรีศรีน่าน 24 6 5 3 1 0 6 45
205 สันติสุขพิทยาคม 2 0 1 0 0 0 0 3
206 สา 32 4 1 1 1 0 4 43
รวมทั้งหมด  343
 
พะเยา เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
207 กศน. อำเภอเชียงคำ 0 0 0 1 0 0 0 1
208 ขุนควรวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 3 3
209 งำเมืองวิทยาคม 8 0 0 0 0 0 0 8
210 จุนวิทยาคม 2 1 1 0 0 0 0 4
211 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 5 0 0 0 0 0 0 5
212 เชียงคำวิทยาคม 50 3 1 2 1 0 1 58
213 เชียงม่วนวิทยาคม 8 0 0 0 0 0 1 9
214 ดงเจนวิทยาคม 4 1 2 0 0 0 1 8
215 ดอกคำใต้วิทยาคม 11 1 0 2 0 0 1 15
216 ถ้ำปินวิทยาคม 1 1 0 0 0 0 0 2
217 เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ 5 1 0 1 0 0 3 10
218 นาปรังวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1
219 ปงพัฒนาวิทยาคม 23 2 0 0 0 0 2 27
220 ปงรัชดาภิเษก 14 4 0 1 3 0 2 24
221 ประชาบำรุง 9 0 0 0 0 0 0 9
222 ปิยมิตรวิทยา 5 0 0 0 0 0 0 5
223 ฝายกวางวิทยาคม 7 0 0 0 0 0 3 10
224 พะเยาประสาธน์วิทย์ 2 2 1 0 0 0 0 5
225 พะเยาพิทยาคม 8 5 1 3 0 0 2 19
226 ฟากกว๊านวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
227 ภูซางวิทยาคม 6 4 5 2 2 0 0 19
228 แม่ใจวิทยาคม 27 2 0 0 0 0 1 30
229 ราชประชานุเคราะห์ 24 5 0 0 0 1 0 0 6
230 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  282
 
พิจิตร เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
231 เขาทรายทับคล้อพิทยา 1 0 0 0 0 0 2 3
232 ดงเสือเหลืองพิทยาคม 2 0 0 0 0 0 0 2
233 ตะพานหิน 16 3 0 0 0 0 2 21
234 เทศบาลบ้านปากทาง 1 0 1 0 0 0 0 2
235 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
236 พิจิตรพิทยาคม 1 1 0 1 0 0 0 3
237 วชิรบารมีพิทยาคม 1 0 0 1 0 0 0 2
238 วังตะกูราษฎร์อุทิศ 0 0 0 0 0 0 1 1
239 วังสำโรงวังหว้า 0 0 0 2 2 0 0 4
240 สากเหล็กวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  40
 
พิษณุโลก เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
241 กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 0 1 0 0 0 0 0 1
242 จ่านกร้อง 0 0 0 0 1 0 0 1
243 เฉลิมขวัญสตรี 1 0 0 0 0 0 0 1
244 ชาติตระการวิทยา 0 0 0 0 0 0 2 2
245 นครไทย 4 0 0 1 0 0 2 7
246 ประชาสงเคราะห์วิทยา 5 0 0 0 0 0 2 7
247 พรหมพิรามวิทยา 0 0 1 0 0 0 0 1
248 ราชประชานุเคราะห์ 23 0 0 1 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  21
 
เพชรบูรณ์ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
249 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 2 0 0 0 0 0 0 2
250 แคมป์สนวิทยาคม 6 0 0 0 0 0 1 7
251 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 2 2
252 ติ้ววิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
253 น้ำหนาววิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
254 นิยมศิลป์อนุสรณ์ 3 0 0 0 0 0 2 5
255 บ้านเข็กน้อย 2 0 0 0 0 0 0 2
256 บ้านดงน้ำเดื่อ 1 0 0 0 0 0 0 1
257 บ้านห้วยระหงส์ 0 0 0 0 1 0 0 1
258 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 3 0 0 0 0 0 2 5
259 ราชประชานุเคราะห์ 57 4 0 0 1 0 0 2 7
260 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 2 0 0 0 0 0 0 2
261 ศรีเทพประชาสรรค์ 7 0 0 0 0 0 0 7
262 เสรีศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 1
263 หล่มเก่าพิทยาคม 1 0 0 0 0 0 0 1
264 หล่มสักวิทยาคม 0 1 0 0 0 0 1 2
รวมทั้งหมด  47
 
แพร่ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
265 เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ 1 0 0 0 0 0 0 1
266 ถิ่นโอภาสวิทยา 5 0 0 0 0 0 4 9
267 ท่าข้ามวิทยาคม 0 1 0 0 0 0 0 1
268 เทพพิทักษ์วิทยา 6 0 0 0 0 0 0 6
269 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 17 1 1 3 1 0 8 31
270 บ้านกาศประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 1 1
271 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 26 2 0 1 1 0 8 38
272 เมืองแพร่ 0 0 0 1 0 0 0 1
273 ร้องกวางอนุสรณ์ 9 0 0 0 0 0 4 13
274 ลองวิทยา 17 2 1 1 1 0 2 24
275 วังชิ้นวิทยา 20 0 0 0 0 0 0 20
276 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 0 0 0 0 0 0 1 1
277 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 7 0 0 0 0 0 2 9
278 สรอยเสรีวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 2
279 สองพิทยาคม 18 3 0 1 2 0 9 33
280 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 4 3 1 1 1 0 2 12
281 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 7 3 2 1 0 0 1 14
282 ห้วยม้าวิทยาคม 3 0 0 0 0 0 0 3
283 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 2 0 0 0 1 0 2 5
รวมทั้งหมด  224
 
แม่ฮ่องสอน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
284 กศน. อำเภอปาย 1 0 0 0 0 0 0 1
285 ขุนยวมวิทยา 22 7 3 1 0 0 5 38
286 เฉลิมรัชวิทยาคม 5 0 0 0 0 0 2 7
287 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 22 5 0 0 0 0 1 28
288 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 22 2 0 2 0 0 2 28
289 ปายวิทยาคาร 16 13 1 1 1 0 3 35
290 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 43 3 2 0 1 0 2 51
291 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) 59 5 4 1 1 0 9 79
292 ราชประชานุเคราะห์ 21 16 0 4 1 0 0 5 26
293 ราชประชานุเคราะห์ 22 9 1 3 0 3 0 3 19
294 ราชประชานุเคราะห์ 34 9 0 0 0 0 0 0 9
295 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 18 0 0 0 0 0 0 18
296 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 7 0 1 0 0 0 2 10
297 สบเมยวิทยาคม 15 0 0 0 0 0 2 17
298 สังวาลย์วิทยา 12 0 0 0 0 0 4 16
299 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 48 0 3 0 0 0 4 55
รวมทั้งหมด  437
 
ลำปาง เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
300 เคนเน็ตแม็คเคนซี 1 2 0 0 0 0 0 3
301 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 2 0 0 0 0 0 1 3
302 เถินวิทยา 12 0 1 1 0 0 1 15
303 บุญวาทย์วิทยาลัย 1 0 0 0 0 0 0 1
304 ประชารัฐธรรมคุณ 8 0 1 2 0 0 0 11
305 ประชาราชวิทยา 6 0 0 0 0 0 0 6
306 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 2 0 0 0 0 0 0 2
307 พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 0 0 0 0 0 0 2 2
308 มัธยมวิทยา 3 2 0 1 0 0 2 8
309 เมืองปานวิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
310 แม่ทะประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 1
311 แม่พริกวิทยา 0 2 0 0 0 0 0 2
312 แม่เมาะวิทยา 0 1 0 0 0 0 0 1
313 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 1 3 0 0 0 0 0 4
314 ลำปางกัลยาณี 6 0 2 0 0 0 1 9
315 วังเหนือวิทยา 19 0 0 0 0 0 3 22
316 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 2 0 0 0 0 0 0 2
317 เวียงมอกวิทยา 2 0 0 0 2 0 6 10
318 สบปราบพิทยาคม 1 0 3 0 0 0 1 5
319 เสริมงามวิทยาคม 5 0 0 0 0 0 1 6
320 อรุโณทัย 1 0 0 1 0 0 0 2
321 อัสสัมชัญลำปาง 1 0 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  117
 
ลำพูน เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
322 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 35 6 1 0 0 0 6 48
323 เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 9 4 2 0 0 0 1 16
324 ทาขุมเงินวิทยาคาร 9 0 0 0 0 0 2 11
325 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 10 0 0 0 0 0 2 12
326 ธรรมสาธิตศึกษา 3 0 0 0 0 0 0 3
327 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 25 0 0 0 0 0 4 29
328 นาทรายวิทยาคม 1 0 1 1 0 0 2 5
329 น้ำดิบวิทยาคม 10 0 0 1 1 0 2 14
330 บ้านแป้นพิทยาคม 16 0 0 0 0 0 0 16
331 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 3 0 0 0 0 0 0 3
332 ป่าซาง 9 2 0 1 0 0 2 14
333 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 7 0 0 0 0 0 2 9
334 พรหมจักรสังวร 1 0 0 0 0 0 1 2
335 เมธีวุฒิกร 14 1 3 0 0 0 2 20
336 แม่ตืนวิทยา 4 1 1 1 1 0 1 9
337 แม่ทาวิทยาคม 13 0 0 1 0 0 2 16
338 ราชประชานุเคราะห์ 26 24 2 1 2 0 0 3 32
339 วชิรป่าซาง 16 4 0 2 3 0 2 27
340 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 9 0 0 0 0 0 0 9
341 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 2 1 1 0 0 0 0 4
342 เวียงเจดีย์วิทยา 19 3 2 2 0 0 2 28
343 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 17 10 1 0 0 0 5 33
344 อุโมงค์วิทยาคม 5 0 0 0 0 0 0 5
รวมทั้งหมด  365
 
สุโขทัย เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
345 คีรีมาศพิทยาคม 5 0 0 0 0 0 0 5
346 ชัยมงคลพิทยา 1 0 0 0 0 0 0 1
347 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 30 3 4 0 1 0 1 39
348 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 12 4 0 0 0 0 1 17
349 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 9 1 0 0 0 0 1 11
350 เมืองเชลียง 8 1 0 1 0 0 1 11
351 เมืองด้งวิทยา 0 2 0 1 0 0 1 4
352 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 0 0 0 0 0 0 1 1
353 ศรีนคร 5 0 0 0 0 0 0 5
354 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 4 0 0 0 3 0 2 9
355 สวรรค์อนันต์วิทยา 1 0 0 0 0 0 1 2
356 สุโขทัยวิทยาคม 0 4 0 0 0 0 0 4
รวมทั้งหมด  109
 
อุตรดิตถ์ เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
357 บ้านโคกวิทยาคม 4 1 0 3 0 0 2 10
358 พิชัย 0 0 0 1 0 0 0 1
359 ฟากท่าวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 2
360 ลับแลพิทยาคม 0 0 1 1 0 0 0 2
361 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 0 0 0 0 0 0 1 1
362 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 0 0 0 0 0 0 1 1
363 อุตรดิตถ์ 1 0 0 0 1 0 0 2
รวมทั้งหมด  19
 
อุทัยธานี เรียนดี กีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ พิการ คุณธรรม รวม
364 บ้านไร่วิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1
365 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1
366 อุทัยวิทยาคม 0 1 0 0 0 0 0 1
รวมทั้งหมด  3
 
ผู้สมัครทั้งหมด 3922 คน