จำนวนเงินค่าสมัครแยกตามโรงเรียน
 
 
จังหวัด/โรงเรียน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
 
กำแพงเพชร จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 0 - - -
2 ขาณุวิทยา 0 - - -
3 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 0 - - -
4 คลองลานวิทยา 0 - - -
5 ทุ่งทรายวิทยา 0 - - -
6 วัชรวิทยา 0 - - -
7 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร 0 - - -
 
เชียงราย จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
8 กศน. อำเภอเชียงแสน 0 - - -
9 กศน. อำเภอแม่สรวย 0 - - -
10 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 0 - - -
11 เชียงของวิทยาคม 0 - - -
12 เชียงรายวิทยาคม 0 - - -
13 เชียงแสนวิทยาคม 0 - - -
14 ดอนชัยวิทยาคม 0 - - -
15 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 0 - - -
16 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 0 - - -
17 เด็กดีพิทยาคม 0 - - -
18 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 0 - - -
19 เทศบาล 5 เด่นห้า 0 - - -
20 เทศบาล 6 นครเชียงราย 0 - - -
21 เทิงวิทยาคม 0 - - -
22 นุชนาถอนุสรณ์ 0 - - -
23 บ้านแซววิทยาคม 0 - - -
24 ปล้องวิทยาคม 0 - - -
25 พานพิทยาคม 0 - - -
26 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 0 - - -
27 แม่จันวิทยาคม 0 - - -
28 แม่เจดีย์วิทยาคม 0 - - -
29 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 0 - - -
30 แม่ลาววิทยาคม 0 - - -
31 แม่สรวยวิทยาคม 0 - - -
32 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 0 - - -
33 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 0 - - -
34 ลูกรักเชียงของ 0 - - -
35 วัดป่าตาลใต้ 0 - - -
36 วาวีวิทยาคม 0 - - -
37 วิทยาลัยการอาชีพเทิง 0 - - -
38 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 0 - - -
39 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนชียงราย ไทย-เยอรมัน 0 - - -
40 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ 0 - - -
41 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย 0 - - -
42 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 0 - - -
43 เวียงแก่นวิทยาคม 0 - - -
44 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 0 - - -
45 สหศาสตร์ศึกษา 0 - - -
46 สันติคีรีวิทยาคม 0 - - -
47 สันติวิทยา 0 - - -
48 สามัคคีวิทยาคม 0 - - -
49 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 - - -
50 ห้วยสักวิทยาคม 0 - - -
51 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 0 - - -
 
เชียงใหม่ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
52 กศน. อำเภอเชียงดาว 0 - - -
53 กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่ 0 - - -
54 กศน. อำเภอแม่แตง 0 - - -
55 กศน. อำเภอแม่ริม 0 - - -
56 กศน. อำเภอแม่อาย 0 - - -
57 กศน. อำเภอสันกำแพง 0 - - -
58 กศน. อำเภอสันทราย 0 - - -
59 กศน. อำเภอสันป่าตอง 0 - - -
60 กศน. อำเภอสารภี 0 - - -
61 กศน. อำเภอหางดง 0 - - -
62 กาวิละวิทยาลัย 0 - - -
63 แกน้อยศึกษา 0 - - -
64 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 0 - - -
65 เขื่อนผากวิทยา 0 - - -
66 จอมทอง 0 - - -
67 ฉือจี้เชียงใหม่ 0 - - -
68 ช่องฟ้าชินเซิงวาณิชบำรุง 0 - - -
69 เชียงดาววิทยาคม 0 - - -
70 เชียงใหม่คริสเตียน 0 - - -
71 เชียงใหม่มัธยม 0 - - -
72 ไชยปราการ 0 - - -
73 ดอยเต่าวิทยาคม 0 - - -
74 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 0 - - -
75 ดาราวิทยาลัย 0 - - -
76 เทพบดินทร์วิทยา 0 - - -
77 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 0 - - -
78 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 0 - - -
79 ธรรมราชศึกษา 0 - - -
80 นวมินทราชูทิศ พายัพ 0 - - -
81 บ้านกาดวิทยาคม 0 - - -
82 บ้านบ่อแก้ว 0 - - -
83 บ้านแม่แฮเหนือ 0 - - -
84 บ้านสันต้นหมื้อ 0 - - -
85 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 0 - - -
86 ฝางชนูปถัมภ์ 0 - - -
87 พระหฤทัย 0 - - -
88 พร้าววิทยาคม 0 - - -
89 พิงครัตน์ 0 - - -
90 มงฟอร์ตวิทยาลัย 0 - - -
91 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 0 - - -
92 แม่แจ่ม 0 - - -
93 แม่ตื่นวิทยาคม 0 - - -
94 แม่แตง 0 - - -
95 แม่โถวิทยาคม 0 - - -
96 แม่ริมวิทยาคม 0 - - -
97 แม่หอพระวิทยาคม 0 - - -
98 แม่ออนวิทยาลัย 0 - - -
99 แม่อายวิทยาคม 0 - - -
100 ยุพราชวิทยาลัย 0 - - -
101 รังษีวิทยา 0 - - -
102 รัตนาเอื้อวิทยา 0 - - -
103 ราชประชานุเคราะห์ 31 0 - - -
104 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 0 - - -
105 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ 0 - - -
106 วชิราลัย 0 - - -
107 วัฒโนทัยพายัพ 0 - - -
108 วัดโขงขาววิทยา 0 - - -
109 วัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ 0 - - -
110 วารีเชียงใหม่ 0 - - -
111 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 0 - - -
112 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 0 - - -
113 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 0 - - -
114 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 0 - - -
115 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 0 - - -
116 วิทยาลัยเทคนิคสารภี 0 - - -
117 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 0 - - -
118 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 0 - - -
119 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 0 - - -
120 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 0 - - -
121 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 0 - - -
122 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ 0 - - -
123 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย 0 - - -
124 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 0 - - -
125 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 0 - - -
126 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี 0 - - -
127 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 0 - - -
128 เวียงแหงวิทยาคม 0 - - -
129 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 0 - - -
130 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 0 - - -
131 สหมิตรวิทยา 0 - - -
132 สองแคววิทยาคม 0 - - -
133 สะเมิงพิทยาคม 0 - - -
134 สันกำแพง 0 - - -
135 สันติสุข 0 - - -
136 สันทรายวิทยาคม 0 - - -
137 สันป่าตองวิทยาคม 0 - - -
138 สันป่ายางวิทยาคม 0 - - -
139 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 0 - - -
140 สามัคคีวิทยาทาน 0 - - -
141 สารภีพิทยาคม 0 - - -
142 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 0 - - -
143 สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ 0 - - -
144 หอพระ 0 - - -
145 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 0 - - -
146 อมก๋อยวิทยาคม 0 - - -
147 อรุโณทัยวิทยาคม 0 - - -
148 ฮอดพิทยาคม 0 - - -
 
ตาก จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
149 ตากพิทยาคม 0 - - -
150 ท่าสองยางวิทยาคม 0 - - -
151 ทุ่งฟ้าวิทยาคม 0 - - -
152 เทศบาล 1 กิตติขจร 0 - - -
153 เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0 - - -
154 นาโบสถ์พิทยาคม 0 - - -
155 บ้านกล้อทอ 0 - - -
156 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 0 - - -
157 บ้านแม่ระเมิง 0 - - -
158 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 0 - - -
159 บ้านแม่อุสุวิทยา 0 - - -
160 ป่าไม้อุทิศ 4 0 - - -
161 ผดุงปัญญา 0 - - -
162 พบพระวิทยาคม 0 - - -
163 พลูหลวงวิทยา 0 - - -
164 ภัทรวิทยา 0 - - -
165 แม่กุวิทยาคม 0 - - -
166 แม่จะเราวิทยาคม 0 - - -
167 แม่ปะวิทยาคม 0 - - -
168 แม่ระมาดวิทยาคม 0 - - -
169 ราชประชานุเคราะห์ 55 0 - - -
170 ราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) 0 - - -
171 โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก 0 - - -
172 วังหินกิตติวิทยาคม 0 - - -
173 วิทยาลัยเทคนิคตาก 0 - - -
174 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 0 - - -
175 สรรพวิทยาคม 0 - - -
176 สามเงาวิทยาคม 0 - - -
177 อุ้มผางวิทยาคม 0 - - -
 
นครสวรรค์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
178 คีรีวงศ์วิทยา 0 - - -
179 ชุมแสงชนูทิศ 0 - - -
180 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 0 - - -
181 ตาคลีประชาสรรค์ 0 - - -
182 บรรพตพิสัยพิทยาคม 0 - - -
183 ไพศาลีพิทยา 0 - - -
184 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 0 - - -
185 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 0 - - -
186 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 0 - - -
187 สตรีนครสวรรค์ 0 - - -
188 สัมมาสิกขาศาลีอโศก 0 - - -
189 สำนักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์ 0 - - -
 
น่าน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
190 กศน. อำเภอเชียงกลาง 0 - - -
191 เชียงกลางประชาพัฒนา 0 - - -
192 ตาลชุมพิทยาคม 0 - - -
193 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 0 - - -
194 ท่าวังผาพิทยาคม 0 - - -
195 ทุ่งช้าง 0 - - -
196 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 0 - - -
197 น่านคริสเตียนศึกษา 0 - - -
198 น่านนคร 0 - - -
199 น่านประชาอุทิศ 0 - - -
200 นาน้อย 0 - - -
201 นาหมื่นพิทยาคม 0 - - -
202 บ่อเกลือ 0 - - -
203 บ้านหลวง 0 - - -
204 ปัว 0 - - -
205 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง 0 - - -
206 มัธยมป่ากลาง 0 - - -
207 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 0 - - -
208 เมืองแงง 0 - - -
209 เมืองยมวิทยาคาร 0 - - -
210 ราชประชานุเคราะห์ 56 0 - - -
211 วัดราษฎร์บำรุงวิทยา 0 - - -
212 วิทยาลัยการอาชีพปัว 0 - - -
213 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 0 - - -
214 วิทยาลัยเทคนิคน่าน 0 - - -
215 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 0 - - -
216 ศรีนครน่าน 0 - - -
217 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 0 - - -
218 สตรีศรีน่าน 0 - - -
219 สันติสุขพิทยาคม 0 - - -
220 สา 0 - - -
221 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 0 - - -
222 สารธรรมวิทยาคาร 0 - - -
 
พะเยา จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
223 กศน. อำเภอเชียงคำ 0 - - -
224 กศน. อำเภอเมืองพะเยา 0 - - -
225 ขุนควรวิทยาคม 0 - - -
226 งำเมืองวิทยาคม 0 - - -
227 จุนวิทยาคม 0 - - -
228 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 0 - - -
229 เชียงคำวิทยาคม 0 - - -
230 เชียงม่วนวิทยาคม 0 - - -
231 ดงเจนวิทยาคม 0 - - -
232 ดอกคำใต้วิทยาคม 0 - - -
233 ตามฝันแม่ใจ 0 - - -
234 ถ้ำปินวิทยาคม 0 - - -
235 เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ 0 - - -
236 ปงพัฒนาวิทยาคม 0 - - -
237 ปงรัชดาภิเษก 0 - - -
238 ประชาบำรุง 0 - - -
239 ปิยมิตรวิทยา 0 - - -
240 ฝายกวางวิทยาคม 0 - - -
241 พะเยาประสาธน์วิทย์ 0 - - -
242 พะเยาพิทยาคม 0 - - -
243 ฟากกว๊านวิทยาคม 0 - - -
244 ภูซางวิทยาคม 0 - - -
245 แม่ใจวิทยาคม 0 - - -
246 ราชประชานุเคราะห์ 24 0 - - -
247 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 0 - - -
248 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 0 - - -
249 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 0 - - -
250 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิค 0 - - -
251 วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา 0 - - -
252 วิทยาลัยเทคโนโลยีวงศ์กาญจนา 0 - - -
 
พิจิตร จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
253 ตะพานหิน 0 - - -
254 เทศบาลบ้านปากทาง 0 - - -
255 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 0 - - -
256 พิจิตรพิทยาคม 0 - - -
257 โพธิธรรมสุวัฒน์ 0 - - -
258 วังโมกข์พิทยาคม 0 - - -
259 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร 0 - - -
260 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 0 - - -
261 สามง่ามชนูปถัมภ์ 0 - - -
 
พิษณุโลก จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
262 จ่านกร้อง 0 - - -
263 เฉลิมขวัญสตรี 0 - - -
264 ชาติตระการวิทยา 0 - - -
265 เซนต์นิโกลาส 0 - - -
266 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก 0 - - -
267 นครไทย 0 - - -
268 บ้านกลางพิทยาคม 0 - - -
269 พรหมพิรามวิทยา 0 - - -
270 วัดโบสถ์ศึกษา 0 - - -
271 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 0 - - -
272 สวนเมี่ยงวิทยา 0 - - -
 
เพชรบูรณ์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
273 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 0 - - -
274 แคมป์สนวิทยาคม 0 - - -
275 ดงขุยวิทยาคม 0 - - -
276 ติ้ววิทยาคม 0 - - -
277 นิยมศิลป์อนุสรณ์ 0 - - -
278 บ้านเข็กน้อย 0 - - -
279 เพชรพิทยาคม 0 - - -
280 เมืองราดวิทยาคม 0 - - -
281 ราชประชานุเคราะห์ 57 0 - - -
282 วิทยานุกูลนารี 0 - - -
283 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ 0 - - -
284 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 0 - - -
285 เสรีศึกษา 0 - - -
286 หล่มเก่าพิทยาคม 0 - - -
287 หล่มสักวิทยาคม 0 - - -
 
แพร่ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
288 เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ 0 - - -
289 เทพพิทักษ์วิทยา 0 - - -
290 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 0 - - -
291 บ้านกาศประชานุเคราะห์ 0 - - -
292 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 0 - - -
293 ม่วงไข่พิทยาคม 0 - - -
294 เมืองแพร่ 0 - - -
295 ร้องกวางอนุสรณ์ 0 - - -
296 ลองวิทยา 0 - - -
297 วังชิ้นวิทยา 0 - - -
298 วิทยาลัยการอาชีพลอง 0 - - -
299 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 0 - - -
300 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 0 - - -
301 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 0 - - -
302 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 0 - - -
303 เวียงเทพวิทยา 0 - - -
304 สรอยเสรีวิทยา 0 - - -
305 สองพิทยาคม 0 - - -
306 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 0 - - -
307 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 0 - - -
308 ห้วยม้าวิทยาคม 0 - - -
309 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 0 - - -
 
แม่ฮ่องสอน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
310 กศน. อำเภอปางมะผ้า 0 - - -
311 กศน. อำเภอสบเมย 0 - - -
312 ขุนยวมวิทยา 0 - - -
313 เฉลิมรัชวิทยาคม 0 - - -
314 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 0 - - -
315 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 0 - - -
316 ปายวิทยาคาร 0 - - -
317 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 0 - - -
318 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) 0 - - -
319 ราชประชานุเคราะห์ 21 0 - - -
320 ราชประชานุเคราะห์ 22 0 - - -
321 ราชประชานุเคราะห์ 34 0 - - -
322 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 0 - - -
323 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 0 - - -
324 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 0 - - -
325 สบเมยวิทยาคม 0 - - -
326 สังวาลย์วิทยา 0 - - -
327 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 - - -
 
ลำปาง จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
328 กศน. อำเภอเมืองลำปาง 0 - - -
329 แจ้ห่มวิทยา 0 - - -
330 ดอนไชยวิทยา 0 - - -
331 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 0 - - -
332 เถินวิทยา 0 - - -
333 บุญวาทย์วิทยาลัย 0 - - -
334 ประชารัฐธรรมคุณ 0 - - -
335 ประชาราชวิทยา 0 - - -
336 ประชาวิทย์ 0 - - -
337 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 - - -
338 มัธยมวิทยา 0 - - -
339 เมืองปานวิทยา 0 - - -
340 เมืองมายวิทยา 0 - - -
341 แม่ทะประชาสามัคคี 0 - - -
342 แม่ทะพัฒนศึกษา 0 - - -
343 แม่เมาะวิทยา 0 - - -
344 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 0 - - -
345 ลำปางกัลยาณี 0 - - -
346 วังเหนือวิทยา 0 - - -
347 วิชชานารี 0 - - -
348 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 0 - - -
349 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม 0 - - -
350 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 0 - - -
351 วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง (แลมป์-เทค) 0 - - -
352 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ 0 - - -
353 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 0 - - -
354 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 0 - - -
355 เวียงตาลพิทยาคม 0 - - -
356 เวียงมอกวิทยา 0 - - -
357 ศักดิ์สุนันท์วิทยา 0 - - -
358 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 0 - - -
359 สบปราบพิทยาคม 0 - - -
360 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 0 - - -
361 เสริมงามวิทยาคม 0 - - -
362 อรุโณทัย 0 - - -
363 อัสสัมชัญลำปาง 0 - - -
 
ลำพูน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
364 กศน. อำเภอป่าซาง 0 - - -
365 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 0 - - -
366 เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 0 - - -
367 ทาขุมเงินวิทยาคาร 0 - - -
368 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 0 - - -
369 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 0 - - -
370 นาทรายวิทยาคม 0 - - -
371 น้ำดิบวิทยาคม 0 - - -
372 บ้านแป้นพิทยาคม 0 - - -
373 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 0 - - -
374 ป่าซาง 0 - - -
375 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 0 - - -
376 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง 0 - - -
377 เมธีวุฒิกร 0 - - -
378 แม่ตืนวิทยา 0 - - -
379 แม่ทาวิทยาคม 0 - - -
380 ราชประชานุเคราะห์ 26 0 - - -
381 วชิรป่าซาง 0 - - -
382 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 0 - - -
383 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 0 - - -
384 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 0 - - -
385 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 0 - - -
386 เวียงเจดีย์วิทยา 0 - - -
387 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 0 - - -
388 โสภณวิทยา 0 - - -
389 หอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย 0 - - -
390 อุโมงค์วิทยาคม 0 - - -
 
สุโขทัย จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
391 กศน. อำเภอกงไกรลาศ 0 - - -
392 คีรีมาศพิทยาคม 0 - - -
393 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 0 - - -
394 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 0 - - -
395 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 0 - - -
396 เมืองเชลียง 0 - - -
397 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 0 - - -
398 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 0 - - -
399 ศรีนคร 0 - - -
400 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 0 - - -
401 สวรรค์อนันต์วิทยา 0 - - -
402 สำนักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย 0 - - -
403 สุโขทัยวิทยาคม 0 - - -
404 อุดมดรุณี 0 - - -
 
อุตรดิตถ์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
405 บ้านโคกวิทยาคม 0 - - -
406 พิชัย 0 - - -
407 ฟากท่าวิทยา 0 - - -
408 ลับแลพิทยาคม 0 - - -
409 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 0 - - -
410 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 0 - - -
411 อุตรดิตถ์ดรุณี 0 - - -
412 อุตรดิตถ์ 0 - - -