จำนวนเงินค่าสมัครแยกตามโรงเรียน
 
 
จังหวัด/โรงเรียน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
 
กำแพงเพชร จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 8 1200 10 1210
2 โกสัมพีวิทยา 0 - - -
3 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 0 - - -
4 คลองลานวิทยา 2 300 10 310
5 ปางศิลาทองศึกษา 1 150 10 160
6 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1 150 10 160
7 ระหานวิทยา 1 150 10 160
8 วชิรปราการวิทยาคม 1 150 10 160
9 วัชรวิทยา 0 - - -
10 สลกบาตรวิทยา 6 900 10 910
11 หนองกองพิทยาคม 1 150 10 160
 
เชียงราย จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
12 เชียงของวิทยาคม 23 3450 10 3460
13 เชียงรายวิทยาคม 0 - - -
14 เชียงแสนวิทยาคม 1 150 10 160
15 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 4 600 10 610
16 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1 150 10 160
17 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 1 150 10 160
18 เทศบาล 5 เด่นห้า 6 900 10 910
19 เทศบาล 6 นครเชียงราย 0 - - -
20 เทิงวิทยาคม 10 1500 10 1510
21 นุชนาถอนุสรณ์ 10 1500 10 1510
22 บ้านแซววิทยาคม 1 150 10 160
23 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 0 - - -
24 ปล้องวิทยาคม 2 300 10 310
25 พญาเม็งราย 4 600 10 610
26 พานพิทยาคม 13 1950 10 1960
27 พานพิเศษพิทยา 0 - - -
28 แม่จันวิทยาคม 1 150 10 160
29 แม่เจดีย์วิทยาคม 12 1800 10 1810
30 แม่ลาววิทยาคม 0 - - -
31 แม่สรวยวิทยาคม 1 150 10 160
32 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 5 750 10 760
33 แม่อ้อวิทยาคม 6 900 10 910
34 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 3 450 10 460
35 ลูกรักเชียงของ 13 1950 10 1960
36 วัดดงชัยพิทยา 2 300 10 310
37 วัดหนองบัวพิทยา 1 150 10 160
38 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 0 - - -
39 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 0 - - -
40 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 0 - - -
41 เวียงแก่นวิทยาคม 13 1950 10 1960
42 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1 150 10 160
43 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 22 3300 10 3310
44 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 0 - - -
45 สหศาสตร์ศึกษา 1 150 10 160
46 สันติคีรีวิทยาคม 1 150 10 160
47 สามัคคีวิทยาคม 0 - - -
48 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 4 600 10 610
49 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 5 750 10 760
 
เชียงใหม่ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
50 กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่ 0 - - -
51 กศน. อำเภอแม่แตง 0 - - -
52 กศน. อำเภอแม่ริม 0 - - -
53 กศน. อำเภอสะเมิง 0 - - -
54 กศน. อำเภอสันกำแพง 0 - - -
55 กาวิละวิทยาลัย 3 450 10 460
56 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 8 1200 10 1210
57 เขื่อนผากวิทยา 0 - - -
58 จอมทอง 32 4800 10 4810
59 ช่องฟ้าชินเซิงวาณิชบำรุง 5 750 10 760
60 เชียงดาววิทยาคม 40 6000 10 6010
61 เชียงใหม่คริสเตียน 17 2550 10 2560
62 เชียงใหม่มัธยม 9 1350 10 1360
63 ไชยปราการ 5 750 10 760
64 ดอยเต่าวิทยาคม 17 2550 10 2560
65 ดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ 5 750 10 760
66 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 19 2850 10 2860
67 ดาราวิทยาลัย 4 600 10 610
68 เทพบดินทร์วิทยา 16 2400 10 2410
69 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 12 1800 10 1810
70 เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 300 10 310
71 ธรรมราชศึกษา 22 3300 10 3310
72 นวมินทราชูทิศ พายัพ 14 2100 10 2110
73 บ้านกาดวิทยาคม 31 4650 10 4660
74 บ้านบ่อแก้ว 1 150 10 160
75 บ้านปางอุ๋ง 3 450 10 460
76 บ้านแม่แฮเหนือ 15 2250 10 2260
77 บ้านสันต้นหมื้อ 10 1500 10 1510
78 บาลีสาธิตศึกษา มจร. 2 300 10 310
79 ฝางชนูปถัมภ์ 32 4800 10 4810
80 ฝางธรรมศึกษา 4 600 10 610
81 พระหฤทัย 1 150 10 160
82 พร้าววิทยาคม 45 6750 10 6760
83 มงฟอร์ตวิทยาลัย 6 900 10 910
84 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 15 2250 10 2260
85 แม่แจ่ม 50 7500 10 7510
86 แม่ตื่นวิทยาคม 13 1950 10 1960
87 แม่แตง 25 3750 10 3760
88 แม่โถวิทยาคม 3 450 10 460
89 แม่ริมวิทยาคม 32 4800 10 4810
90 แม่วินสามัคคี 7 1050 10 1060
91 แม่หอพระวิทยาคม 6 900 10 910
92 แม่ออนวิทยาลัย 16 2400 10 2410
93 แม่อายวิทยาคม 21 3150 10 3160
94 ยุพราชวิทยาลัย 4 600 10 610
95 ยุวฑูตศึกษาพัฒนา 3 450 10 460
96 รังษีวิทยา 29 4350 10 4360
97 รัตนาเอื้อวิทยา 3 450 10 460
98 ราชประชานุเคราะห์ 30 8 1200 10 1210
99 ราชประชานุเคราะห์ 31 24 3600 10 3610
100 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 150 10 160
101 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ 12 1800 10 1810
102 วชิราลัย 22 3300 10 3310
103 วัฒโนทัยพายัพ 35 5250 10 5260
104 วัดกู่สันหนองพิทยา 3 450 10 460
105 วัดโขงขาววิทยา 0 - - -
106 วัดแม่ริมวิทยา 0 - - -
107 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 0 - - -
108 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 0 - - -
109 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 0 - - -
110 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 0 - - -
111 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 0 - - -
112 วิทยาลัยเทคนิคสารภี 0 - - -
113 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 13 1950 10 1960
114 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 0 - - -
115 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 2 300 10 310
116 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 0 - - -
117 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 0 - - -
118 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ 0 - - -
119 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 5 750 10 760
120 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 9 1350 10 1360
121 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 19 2850 10 2860
122 วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง 0 - - -
123 เวียงแหงวิทยาคม 14 2100 10 2110
124 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 6 900 10 910
125 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 23 3450 10 3460
126 สหมิตรวิทยา 11 1650 10 1660
127 สองแคววิทยาคม 18 2700 10 2710
128 สะเมิงพิทยาคม 24 3600 10 3610
129 สันกำแพง 17 2550 10 2560
130 สันติสุข 9 1350 10 1360
131 สันทรายวิทยาคม 27 4050 10 4060
132 สันป่าตองวิทยาคม 33 4950 10 4960
133 สันป่ายางวิทยาคม 12 1800 10 1810
134 สัพพัญญูวิทยา 0 - - -
135 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 0 - - -
136 สามัคคีวิทยาทาน 1 150 10 160
137 สารภีพิทยาคม 17 2550 10 2560
138 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 150 10 160
139 โสตศึกษาอนุสารสุนทร 4 600 10 610
140 หอพระ 30 4500 10 4510
141 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 38 5700 10 5710
142 หางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 1 150 10 160
143 อมก๋อยวิทยาคม 45 6750 10 6760
144 ฮอดพิทยาคม 33 4950 10 4960
 
ตาก จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
145 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 4 600 10 610
146 ตากพิทยาคม 16 2400 10 2410
147 ท่าสองยางวิทยาคม 31 4650 10 4660
148 ทุ่งฟ้าวิทยาคม 1 150 10 160
149 เทศบาล 1 กิตติขจร 2 300 10 310
150 เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 8 1200 10 1210
151 นาโบสถ์พิทยาคม 1 150 10 160
152 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 3 450 10 460
153 บ้านแม่ระเมิง 7 1050 10 1060
154 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 0 - - -
155 บ้านแม่อุสุวิทยา 0 - - -
156 ป่าไม้อุทิศ 4 6 900 10 910
157 ผดุงปัญญา 7 1050 10 1060
158 พบพระวิทยาคม 13 1950 10 1960
159 ภัทรวิทยา 4 600 10 610
160 แม่กุวิทยาคม 5 750 10 760
161 แม่จะเราวิทยาคม 5 750 10 760
162 แม่ปะวิทยาคม 1 150 10 160
163 แม่ระมาดวิทยาคม 14 2100 10 2110
164 ราชประชานุเคราะห์ 55 12 1800 10 1810
165 วังประจบวิทยาคม 8 1200 10 1210
166 วังหินกิตติวิทยาคม 2 300 10 310
167 วิทยาลัยเทคนิคตาก 3 450 10 460
168 สรรพวิทยาคม 13 1950 10 1960
169 โสภณวรคุณวิทยา 1 150 10 160
170 อุ้มผางวิทยาคม 31 4650 10 4660
 
นครสวรรค์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
171 ชุมแสงชนูทิศ 0 - - -
172 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 0 - - -
173 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1 150 10 160
174 ตาคลีประชาสรรค์ 0 - - -
175 ท่าตะโกพิทยาคม 0 - - -
176 ไพศาลีพิทยา 1 150 10 160
177 หนองบัว 2 300 10 310
 
น่าน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
178 กศน. อำเภอนาน้อย 1 150 10 160
179 กศน. อำเภอเวียงสา 0 - - -
180 เชียงกลางประชาพัฒนา 1 150 10 160
181 ตาลชุมพิทยาคม 10 1500 10 1510
182 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 0 - - -
183 ทุ่งช้าง 30 4500 10 4510
184 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 9 1350 10 1360
185 นันทบุรีวิทยาพระปริยัติธรรม 1 150 10 160
186 น่านคริสเตียนศึกษา 4 600 10 610
187 น่านนคร 9 1350 10 1360
188 น่านประชาอุทิศ 3 450 10 460
189 นาน้อย 25 3750 10 3760
190 นาหมื่นพิทยาคม 9 1350 10 1360
191 บ่อเกลือ 4 600 10 610
192 บ้านหลวง 6 900 10 910
193 ปัว 29 4350 10 4360
194 พระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม 0 - - -
195 มัธยมป่ากลาง 9 1350 10 1360
196 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 4 600 10 610
197 เมืองแงง 0 - - -
198 แม่จริม 0 - - -
199 ราชประชานุเคราะห์ 56 0 - - -
200 วัดนาราบวิทยา 1 150 10 160
201 วิทยาลัยเทคนิคน่าน 7 1050 10 1060
202 ศรีนครน่าน 2 300 10 310
203 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 26 3900 10 3910
204 สตรีศรีน่าน 33 4950 10 4960
205 สันติสุขพิทยาคม 2 300 10 310
206 สา 41 6150 10 6160
 
พะเยา จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
207 กศน. อำเภอเชียงคำ 0 - - -
208 ขุนควรวิทยาคม 2 300 10 310
209 งำเมืองวิทยาคม 6 900 10 910
210 จุนวิทยาคม 4 600 10 610
211 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 3 450 10 460
212 เชียงคำวิทยาคม 49 7350 10 7360
213 เชียงม่วนวิทยาคม 9 1350 10 1360
214 ดงเจนวิทยาคม 7 1050 10 1060
215 ดอกคำใต้วิทยาคม 13 1950 10 1960
216 ถ้ำปินวิทยาคม 2 300 10 310
217 เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ 7 1050 10 1060
218 นาปรังวิทยา 0 - - -
219 ปงพัฒนาวิทยาคม 22 3300 10 3310
220 ปงรัชดาภิเษก 16 2400 10 2410
221 ประชาบำรุง 7 1050 10 1060
222 ปิยมิตรวิทยา 5 750 10 760
223 ฝายกวางวิทยาคม 8 1200 10 1210
224 พะเยาประสาธน์วิทย์ 2 300 10 310
225 พะเยาพิทยาคม 13 1950 10 1960
226 ฟากกว๊านวิทยาคม 2 300 10 310
227 ภูซางวิทยาคม 9 1350 10 1360
228 แม่ใจวิทยาคม 27 4050 10 4060
229 ราชประชานุเคราะห์ 24 0 - - -
230 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 1 150 10 160
 
พิจิตร จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
231 เขาทรายทับคล้อพิทยา 3 450 10 460
232 ดงเสือเหลืองพิทยาคม 0 - - -
233 ตะพานหิน 17 2550 10 2560
234 เทศบาลบ้านปากทาง 1 150 10 160
235 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 1 150 10 160
236 พิจิตรพิทยาคม 2 300 10 310
237 วชิรบารมีพิทยาคม 2 300 10 310
238 วังตะกูราษฎร์อุทิศ 1 150 10 160
239 วังสำโรงวังหว้า 1 150 10 160
240 สากเหล็กวิทยา 1 150 10 160
 
พิษณุโลก จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
241 กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1 150 10 160
242 จ่านกร้อง 1 150 10 160
243 เฉลิมขวัญสตรี 1 150 10 160
244 ชาติตระการวิทยา 2 300 10 310
245 นครไทย 7 1050 10 1060
246 ประชาสงเคราะห์วิทยา 7 1050 10 1060
247 พรหมพิรามวิทยา 1 150 10 160
248 ราชประชานุเคราะห์ 23 0 - - -
 
เพชรบูรณ์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
249 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 0 - - -
250 แคมป์สนวิทยาคม 4 600 10 610
251 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 0 - - -
252 ติ้ววิทยาคม 0 - - -
253 น้ำหนาววิทยาคม 1 150 10 160
254 นิยมศิลป์อนุสรณ์ 4 600 10 610
255 บ้านเข็กน้อย 2 300 10 310
256 บ้านดงน้ำเดื่อ 1 150 10 160
257 บ้านห้วยระหงส์ 1 150 10 160
258 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 5 750 10 760
259 ราชประชานุเคราะห์ 57 7 1050 10 1060
260 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 0 - - -
261 ศรีเทพประชาสรรค์ 4 600 10 610
262 เสรีศึกษา 1 150 10 160
263 หล่มเก่าพิทยาคม 0 - - -
264 หล่มสักวิทยาคม 1 150 10 160
 
แพร่ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
265 เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ 1 150 10 160
266 ถิ่นโอภาสวิทยา 7 1050 10 1060
267 ท่าข้ามวิทยาคม 0 - - -
268 เทพพิทักษ์วิทยา 6 900 10 910
269 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 20 3000 10 3010
270 บ้านกาศประชานุเคราะห์ 0 - - -
271 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 27 4050 10 4060
272 เมืองแพร่ 0 - - -
273 ร้องกวางอนุสรณ์ 8 1200 10 1210
274 ลองวิทยา 19 2850 10 2860
275 วังชิ้นวิทยา 17 2550 10 2560
276 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 0 - - -
277 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 7 1050 10 1060
278 สรอยเสรีวิทยา 2 300 10 310
279 สองพิทยาคม 18 2700 10 2710
280 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 11 1650 10 1660
281 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 11 1650 10 1660
282 ห้วยม้าวิทยาคม 3 450 10 460
283 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 0 - - -
 
แม่ฮ่องสอน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
284 กศน. อำเภอปาย 0 - - -
285 ขุนยวมวิทยา 28 4200 10 4210
286 เฉลิมรัชวิทยาคม 7 1050 10 1060
287 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 13 1950 10 1960
288 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 22 3300 10 3310
289 ปายวิทยาคาร 30 4500 10 4510
290 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 30 4500 10 4510
291 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) 63 9450 10 9460
292 ราชประชานุเคราะห์ 21 0 - - -
293 ราชประชานุเคราะห์ 22 14 2100 10 2110
294 ราชประชานุเคราะห์ 34 5 750 10 760
295 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 14 2100 10 2110
296 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 10 1500 10 1510
297 สบเมยวิทยาคม 17 2550 10 2560
298 สังวาลย์วิทยา 13 1950 10 1960
299 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 40 6000 10 6010
 
ลำปาง จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
300 เคนเน็ตแม็คเคนซี 3 450 10 460
301 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 3 450 10 460
302 เถินวิทยา 6 900 10 910
303 บุญวาทย์วิทยาลัย 0 - - -
304 ประชารัฐธรรมคุณ 6 900 10 910
305 ประชาราชวิทยา 6 900 10 910
306 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 2 300 10 310
307 พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 0 - - -
308 มัธยมวิทยา 8 1200 10 1210
309 เมืองปานวิทยา 0 - - -
310 แม่ทะประชาสามัคคี 0 - - -
311 แม่พริกวิทยา 2 300 10 310
312 แม่เมาะวิทยา 0 - - -
313 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 4 600 10 610
314 ลำปางกัลยาณี 0 - - -
315 วังเหนือวิทยา 17 2550 10 2560
316 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 1 150 10 160
317 เวียงมอกวิทยา 4 600 10 610
318 สบปราบพิทยาคม 5 750 10 760
319 เสริมงามวิทยาคม 5 750 10 760
320 อรุโณทัย 1 150 10 160
321 อัสสัมชัญลำปาง 0 - - -
 
ลำพูน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
322 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 39 5850 10 5860
323 เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 7 1050 10 1060
324 ทาขุมเงินวิทยาคาร 6 900 10 910
325 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 11 1650 10 1660
326 ธรรมสาธิตศึกษา 3 450 10 460
327 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 26 3900 10 3910
328 นาทรายวิทยาคม 5 750 10 760
329 น้ำดิบวิทยาคม 14 2100 10 2110
330 บ้านแป้นพิทยาคม 14 2100 10 2110
331 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 3 450 10 460
332 ป่าซาง 13 1950 10 1960
333 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 9 1350 10 1360
334 พรหมจักรสังวร 2 300 10 310
335 เมธีวุฒิกร 12 1800 10 1810
336 แม่ตืนวิทยา 8 1200 10 1210
337 แม่ทาวิทยาคม 15 2250 10 2260
338 ราชประชานุเคราะห์ 26 20 3000 10 3010
339 วชิรป่าซาง 17 2550 10 2560
340 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 6 900 10 910
341 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 2 300 10 310
342 เวียงเจดีย์วิทยา 23 3450 10 3460
343 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 23 3450 10 3460
344 อุโมงค์วิทยาคม 2 300 10 310
 
สุโขทัย จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
345 คีรีมาศพิทยาคม 5 750 10 760
346 ชัยมงคลพิทยา 0 - - -
347 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 28 4200 10 4210
348 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 15 2250 10 2260
349 เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 8 1200 10 1210
350 เมืองเชลียง 11 1650 10 1660
351 เมืองด้งวิทยา 4 600 10 610
352 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 0 - - -
353 ศรีนคร 4 600 10 610
354 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 6 900 10 910
355 สวรรค์อนันต์วิทยา 2 300 10 310
356 สุโขทัยวิทยาคม 4 600 10 610
 
อุตรดิตถ์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
357 บ้านโคกวิทยาคม 8 1200 10 1210
358 พิชัย 1 150 10 160
359 ฟากท่าวิทยา 2 300 10 310
360 ลับแลพิทยาคม 0 - - -
361 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 1 150 10 160
362 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 1 150 10 160
363 อุตรดิตถ์ 2 300 10 310
 
อุทัยธานี จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
364 บ้านไร่วิทยา 0 - - -
365 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 0 - - -
366 อุทัยวิทยาคม 0 - - -