จำนวนเงินค่าสมัครแยกตามโรงเรียน
 
 
จังหวัด/โรงเรียน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
 
กำแพงเพชร จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 0 - - -
2 ขาณุวิทยา 0 - - -
3 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 0 - - -
4 ไทรงามพิทยาคม 0 - - -
5 ลานกระบือวิทยา 0 - - -
 
เชียงราย จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
6 กศน. อำเภอขุนตาล 0 - - -
7 กศน. อำเภอเชียงแสน 0 - - -
8 กศน. อำเภอแม่สรวย 0 - - -
9 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 0 - - -
10 เชียงของวิทยาคม 0 - - -
11 เชียงรายวิทยาคม 0 - - -
12 เชียงแสนวิทยาคม 0 - - -
13 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 0 - - -
14 เด็กดีพิทยาคม 0 - - -
15 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 0 - - -
16 เทศบาล 6 นครเชียงราย 0 - - -
17 เทิงวิทยาคม 0 - - -
18 นุชนาถอนุสรณ์ 0 - - -
19 ปล้องวิทยาคม 0 - - -
20 พญาเม็งราย 0 - - -
21 พานพิทยาคม 0 - - -
22 แม่จันวิทยาคม 0 - - -
23 แม่เจดีย์วิทยาคม 0 - - -
24 แม่ลาววิทยาคม 0 - - -
25 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 0 - - -
26 ยางฮอมวิทยาคม 0 - - -
27 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 0 - - -
28 ลูกรักเชียงของ 0 - - -
29 วัดป่าตาลใต้ 0 - - -
30 วาวีวิทยาคม 0 - - -
31 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 0 - - -
32 วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 0 - - -
33 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ 0 - - -
34 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย 0 - - -
35 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 0 - - -
36 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย 0 - - -
37 เวียงแก่นวิทยาคม 0 - - -
38 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 0 - - -
39 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 0 - - -
40 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 0 - - -
41 สหศาสตร์ศึกษา 0 - - -
42 สันติคีรีวิทยาคม 0 - - -
43 สันติวิทยา 0 - - -
44 สามัคคีวิทยาคม 0 - - -
45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 0 - - -
 
เชียงใหม่ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
46 กศน. อำเภอจอมทอง 0 - - -
47 กศน. อำเภอเชียงดาว 0 - - -
48 กศน. อำเภอไชยปราการ 0 - - -
49 กศน. อำเภอดอยสะเก็ด 0 - - -
50 กศน. อำเภอดอยหล่อ 0 - - -
51 กศน. อำเภอฝาง 0 - - -
52 กศน. อำเภอพร้าว 0 - - -
53 กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่ 0 - - -
54 กศน. อำเภอแม่แตง 0 - - -
55 กศน. อำเภอแม่ริม 0 - - -
56 กศน. อำเภอแม่วาง 0 - - -
57 กศน. อำเภอแม่อาย 0 - - -
58 กศน. อำเภอเวียงแหง 0 - - -
59 กศน. อำเภอสะเมิง 0 - - -
60 กศน. อำเภอสันกำแพง 0 - - -
61 กศน. อำเภอสันทราย 0 - - -
62 กศน. อำเภอสันป่าตอง 0 - - -
63 กศน. อำเภอสารภี 0 - - -
64 กศน. อำเภอหางดง 0 - - -
65 กศน. อำเภอฮอด 0 - - -
66 กาวิละวิทยาลัย 0 - - -
67 กาวิละอนุกูล 0 - - -
68 โกวิทธำรงเชียงใหม่ 0 - - -
69 จอมทอง 0 - - -
70 ฉือจี้เชียงใหม่ 0 - - -
71 ช่องฟ้าชินเซิงวาณิชบำรุง 0 - - -
72 เชตุพนศึกษา 0 - - -
73 เชียงดาววิทยาคม 0 - - -
74 เชียงใหม่คริสเตียน 0 - - -
75 เชียงใหม่มัธยม 0 - - -
76 ไชยปราการ 0 - - -
77 ดอยเต่าวิทยาคม 0 - - -
78 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 0 - - -
79 ดาราวิทยาลัย 0 - - -
80 เทพบดินทร์วิทยา 0 - - -
81 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 0 - - -
82 ธรรมราชศึกษา 0 - - -
83 นวมินทราชูทิศ พายัพ 0 - - -
84 บ้านกาดวิทยาคม 0 - - -
85 บ้านสันต้นหมื้อ 0 - - -
86 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 0 - - -
87 ฝางชนูปถัมภ์ 0 - - -
88 พระปริยัติธรรมวัดท่าตอน 0 - - -
89 พระหฤทัย 0 - - -
90 พร้าววิทยาคม 0 - - -
91 มงฟอร์ตวิทยาลัย 0 - - -
92 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 0 - - -
93 แม่แจ่ม 0 - - -
94 แม่ตื่นวิทยาคม 0 - - -
95 แม่แตง 0 - - -
96 แม่โถวิทยาคม 0 - - -
97 แม่ริมวิทยาคม 0 - - -
98 แม่หอพระวิทยาคม 0 - - -
99 แม่อายวิทยาคม 0 - - -
100 ยุพราชวิทยาลัย 0 - - -
101 ยุวฑูตศึกษาพัฒนา 0 - - -
102 รังษีวิทยา 0 - - -
103 รัตนาเอื้อวิทยา 0 - - -
104 ราชประชานุเคราะห์ 30 0 - - -
105 ราชประชานุเคราะห์ 31 0 - - -
106 เรยีนาเชลีวิทยาลัย 0 - - -
107 วชิรวิทย์ เชียงใหม่ 0 - - -
108 วชิราลัย 0 - - -
109 วัฒโนทัยพายัพ 0 - - -
110 วัดโขงขาววิทยา 0 - - -
111 วัดวิเวกวนาราม 0 - - -
112 วารีเชียงใหม่ 0 - - -
113 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 0 - - -
114 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 0 - - -
115 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 0 - - -
116 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 0 - - -
117 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 0 - - -
118 วิทยาลัยเทคนิคสารภี 0 - - -
119 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 0 - - -
120 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 0 - - -
121 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 0 - - -
122 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 0 - - -
123 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิงค์พระนคร 0 - - -
124 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 0 - - -
125 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ 0 - - -
126 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย 0 - - -
127 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 0 - - -
128 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี 0 - - -
129 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 0 - - -
130 วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง 0 - - -
131 เวียงแหงวิทยาคม 0 - - -
132 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 0 - - -
133 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 0 - - -
134 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 0 - - -
135 สหมิตรวิทยา 0 - - -
136 สองแคววิทยาคม 0 - - -
137 สะเมิงพิทยาคม 0 - - -
138 สันกำแพง 0 - - -
139 สันทรายวิทยาคม 0 - - -
140 สันป่าตองวิทยาคม 0 - - -
141 สันป่ายางวิทยาคม 0 - - -
142 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 0 - - -
143 สามัคคีวิทยาทาน 0 - - -
144 สารภีพิทยาคม 0 - - -
145 สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 0 - - -
146 สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ 0 - - -
147 โสตศึกษาอนุสารสุนทร 0 - - -
148 หอพระ 0 - - -
149 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 0 - - -
150 อมก๋อยวิทยาคม 0 - - -
151 อรุโณทัยวิทยาคม 0 - - -
152 ฮอดพิทยาคม 0 - - -
 
ตาก จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
153 ตากพิทยาคม 0 - - -
154 ท่าสองยางวิทยาคม 0 - - -
155 เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0 - - -
156 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 0 - - -
157 ป่าไม้อุทิศ 4 0 - - -
158 ผดุงปัญญา 0 - - -
159 พบพระวิทยาคม 0 - - -
160 ภัทรวิทยา 0 - - -
161 แม่จะเราวิทยาคม 0 - - -
162 แม่ระมาดวิทยาคม 0 - - -
163 ยกกระบัตรวิทยาคม 0 - - -
164 ราชประชานุเคราะห์ 55 0 - - -
165 วิทยาลัยเทคนิคตาก 0 - - -
166 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 0 - - -
167 สรรพวิทยาคม 0 - - -
168 อุ้มผางวิทยาคม 0 - - -
 
นครสวรรค์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
169 ชุมแสงชนูทิศ 0 - - -
170 นครสวรรค์ 0 - - -
171 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 0 - - -
172 ลาดยาววิทยาคม 0 - - -
173 สตรีนครสวรรค์ 0 - - -
174 สัมมาสิกขาศาลีอโศก 0 - - -
 
น่าน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
175 กศน. อำเภอเชียงกลาง 0 - - -
176 กศน. อำเภอปัว 0 - - -
177 กศน. อำเภอเมืองน่าน 0 - - -
178 กศน. อำเภอสันติสุข 0 - - -
179 เชียงกลางประชาพัฒนา 0 - - -
180 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 0 - - -
181 ท่าวังผาพิทยาคม 0 - - -
182 ทุ่งช้าง 0 - - -
183 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 0 - - -
184 น่านคริสเตียนศึกษา 0 - - -
185 น่านนคร 0 - - -
186 น่านประชาอุทิศ 0 - - -
187 น่านปัญญานุกูล 0 - - -
188 นาน้อย 0 - - -
189 นาหมื่นพิทยาคม 0 - - -
190 บ่อเกลือ 0 - - -
191 บ้านหลวง 0 - - -
192 ปัว 0 - - -
193 พระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม 0 - - -
194 มัธยมป่ากลาง 0 - - -
195 เมืองแงง 0 - - -
196 แม่จริม 0 - - -
197 ราชประชานุเคราะห์ 56 0 - - -
198 วิทยาลัยการอาชีพปัว 0 - - -
199 วิทยาลัยเทคนิคน่าน 0 - - -
200 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 0 - - -
201 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 0 - - -
202 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 0 - - -
203 สตรีศรีน่าน 0 - - -
204 สา 0 - - -
205 สำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน 0 - - -
 
พะเยา จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
206 กศน. อำเภอเชียงคำ 0 - - -
207 ขุนควรวิทยาคม 0 - - -
208 งำเมืองวิทยาคม 0 - - -
209 จุนวิทยาคม 0 - - -
210 เชียงคำวิทยาคม 0 - - -
211 เชียงม่วนวิทยาคม 0 - - -
212 ดอกคำใต้วิทยาคม 0 - - -
213 เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ 0 - - -
214 ปงพัฒนาวิทยาคม 0 - - -
215 ปิยมิตรวิทยา 0 - - -
216 ฝายกวางวิทยาคม 0 - - -
217 พะเยาประสาธน์วิทย์ 0 - - -
218 พะเยาพิทยาคม 0 - - -
219 ฟากกว๊านวิทยาคม 0 - - -
220 ภูซางวิทยาคม 0 - - -
221 แม่ใจวิทยาคม 0 - - -
222 ราชประชานุเคราะห์ 24 0 - - -
223 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 0 - - -
224 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 0 - - -
225 วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทค แปซิฟิค 0 - - -
226 สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา 0 - - -
 
พิจิตร จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
227 ตะพานหิน 0 - - -
228 โพธิธรรมสุวัฒน์ 0 - - -
229 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 0 - - -
230 ห้วยยาวพิทยาคม 0 - - -
 
พิษณุโลก จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
231 กศน. อำเภอเมืองพิษณุโลก 0 - - -
232 กศน. อำเภอวังทอง 0 - - -
233 จ่านกร้อง 0 - - -
234 เฉลิมขวัญสตรี 0 - - -
235 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก 0 - - -
236 นครไทย 0 - - -
237 บางกระทุ่มพิทยาคม 0 - - -
238 พรหมพิรามวิทยา 0 - - -
239 พิษณุโลกพิทยาคม 0 - - -
240 วัดโบสถ์ศึกษา 0 - - -
241 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 0 - - -
242 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก 0 - - -
243 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 0 - - -
244 สวนเมี่ยงวิทยา 0 - - -
245 สำนักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก 0 - - -
 
เพชรบูรณ์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
246 แคมป์สนวิทยาคม 0 - - -
247 ชนแดนวิทยาคม 0 - - -
248 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 0 - - -
249 นิยมศิลป์อนุสรณ์ 0 - - -
250 บ้านเข็กน้อย 0 - - -
251 บึงสามพันวิทยาคม 0 - - -
252 เพชรพิทยาคม 0 - - -
253 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 0 - - -
254 โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 0 - - -
255 วิทยานุกูลนารี 0 - - -
256 หล่มเก่าพิทยาคม 0 - - -
257 หล่มสักวิทยาคม 0 - - -
 
แพร่ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
258 กศน. อำเภอสูงเม่น 0 - - -
259 เจริญราษฎร์ 0 - - -
260 เทพพิทักษ์วิทยา 0 - - -
261 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 0 - - -
262 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ 0 - - -
263 ม่วงไข่พิทยาคม 0 - - -
264 เมืองแพร่ 0 - - -
265 ร้องกวางอนุสรณ์ 0 - - -
266 ลองวิทยา 0 - - -
267 วังชิ้นวิทยา 0 - - -
268 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 0 - - -
269 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 0 - - -
270 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 0 - - -
271 สองพิทยาคม 0 - - -
272 สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 0 - - -
273 สูงเม่นชนูปถัมภ์ 0 - - -
274 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 0 - - -
 
แม่ฮ่องสอน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
275 กศน. อำเภอปางมะผ้า 0 - - -
276 กศน. อำเภอปาย 0 - - -
277 กศน. อำเภอสบเมย 0 - - -
278 ขุนยวมวิทยา 0 - - -
279 เฉลิมรัชวิทยาคม 0 - - -
280 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 0 - - -
281 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 0 - - -
282 ปายวิทยาคาร 0 - - -
283 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 0 - - -
284 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) 0 - - -
285 ราชประชานุเคราะห์ 22 0 - - -
286 ราชประชานุเคราะห์ 34 0 - - -
287 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 0 - - -
288 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 0 - - -
289 สบเมยวิทยาคม 0 - - -
290 สังวาลย์วิทยา 0 - - -
291 สำนักงาน กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 - - -
292 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 - - -
 
ลำปาง จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
293 กศน. อำเภองาว 0 - - -
294 กศน. อำเภอเถิน 0 - - -
295 กศน. อำเภอเมืองลำปาง 0 - - -
296 กศน. อำเภอห้างฉัตร 0 - - -
297 เกาะคาวิทยาคม 0 - - -
298 เคนเน็ตแม็คเคนซี 0 - - -
299 แจ้ห่มวิทยา 0 - - -
300 ดอนไชยวิทยา 0 - - -
301 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 0 - - -
302 เถินวิทยา 0 - - -
303 ทุ่งกว๋าววิทยาคม 0 - - -
304 บุญวาทย์วิทยาลัย 0 - - -
305 ประชารัฐธรรมคุณ 0 - - -
306 ประชาวิทย์ 0 - - -
307 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 - - -
308 มัธยมวิทยา 0 - - -
309 แม่เมาะวิทยา 0 - - -
310 แม่สันวิทยา 0 - - -
311 ลำปางกัลยาณี 0 - - -
312 วังเหนือวิทยา 0 - - -
313 วิชชานารี 0 - - -
314 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 0 - - -
315 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 0 - - -
316 วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง (แลมป์-เทค) 0 - - -
317 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ 0 - - -
318 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 0 - - -
319 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 0 - - -
320 วิสุทธิ์วิทยากร 0 - - -
321 เวียงตาลพิทยาคม 0 - - -
322 ศักดิ์สุนันท์วิทยา 0 - - -
323 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 0 - - -
324 สบปราบพิทยาคม 0 - - -
325 สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง 0 - - -
326 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 0 - - -
327 เสริมงามวิทยาคม 0 - - -
328 อรุโณทัย 0 - - -
329 อัสสัมชัญลำปาง 0 - - -
 
ลำพูน จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
330 กศน. อำเภอป่าซาง 0 - - -
331 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 0 - - -
332 เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 0 - - -
333 ทาขุมเงินวิทยาคาร 0 - - -
334 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 0 - - -
335 ธรรมสาธิตศึกษา 0 - - -
336 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 0 - - -
337 นาทรายวิทยาคม 0 - - -
338 น้ำดิบวิทยาคม 0 - - -
339 บ้านแป้นพิทยาคม 0 - - -
340 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 0 - - -
341 ป่าซาง 0 - - -
342 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 0 - - -
343 พระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง 0 - - -
344 เมธีวุฒิกร 0 - - -
345 แม่ตืนวิทยา 0 - - -
346 แม่ทาวิทยาคม 0 - - -
347 ราชประชานุเคราะห์ 26 0 - - -
348 วชิรป่าซาง 0 - - -
349 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 0 - - -
350 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 0 - - -
351 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 0 - - -
352 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 0 - - -
353 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 0 - - -
354 เวียงเจดีย์วิทยา 0 - - -
355 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 0 - - -
356 หอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย 0 - - -
357 อุโมงค์วิทยาคม 0 - - -
 
สุโขทัย จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
358 กศน. อำเภอศรีสำโรง 0 - - -
359 ชัยมงคลพิทยา 0 - - -
360 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 0 - - -
361 เทศบาลเมืองสวรรคโลก 0 - - -
362 บ้านแก่งวิทยา 0 - - -
363 บ้านสวนวิทยาคม 0 - - -
364 เมืองเชลียง 0 - - -
365 ยางซ้ายพิทยาคม 0 - - -
366 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 0 - - -
367 สวรรค์อนันต์วิทยา 0 - - -
368 สุโขทัยวิทยาคม 0 - - -
369 อุดมดรุณี 0 - - -
 
อุตรดิตถ์ จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
370 กศน. อำเภอตรอน 0 - - -
371 น้ำปาดชนูปถัมภ์ 0 - - -
372 พิชัย 0 - - -
373 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 0 - - -
374 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 0 - - -
375 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 0 - - -
376 อุตรดิตถ์ดรุณี 0 - - -
377 อุตรดิตถ์ 0 - - -
 
อุทัยธานี จำนวนผู้สมัคร จำนวนเงิน ค่าธรรมเนียม รวมทั้งหมด
378 กศน. อำเภอเมืองอุทัยธานี 0 - - -
379 ทัพทันอนุสรณ์ 0 - - -