ประกาศการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
ตารางสาขาวิชา จำนวนที่เปิดรับ และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
การจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน