จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 3691 คน
 
 
 
 
  ครุศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 10031 การประถมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 208
2 10033 การประถมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี ว.มส. 34
3 16031 การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 89
4 26031 คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 29
5 32231 ดนตรีศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 24
6 42031 นาฏศิลป์ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 20
7 50031 พลศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 47
8 61031 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 35
9 65031 ศิลปศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 19
10 71031 สังคมศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 160
11 77131 อุตสาหกรรมศิลป์ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 9
12 66031 ภาษาจีน ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 39
13 55031 ภาษาไทย ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 193
14 53031 ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 180
15 01031 เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 11
16 20031 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 223
17 19031 เคมี ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 18
18 28031 ชีววิทยา ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 55
19 51031 ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 5 ปี รภ.ชม 22
รวม 1415
 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 81821 การท่องเที่ยว ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 133
2 81923 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปริญญาตรี 4 ปี ว.มส. 18
3 02021 การพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 50
4 13721 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 49
5 13621 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 26
6 32921 ดนตรีสากล ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 36
7 68121 ภาษาเกาหลี ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 53
8 66021 ภาษาจีน ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 110
9 66421 ภาษาจีนธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 43
10 68021 ภาษาญี่ปุ่น ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 40
11 55021 ภาษาไทย ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 40
12 54121 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 4
13 53021 ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 134
14 54021 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 33
15 54523 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปริญญาตรี 4 ปี ว.มส. 30
16 62221 วัฒนธรรมศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 12
17 42321 ศิลปะการแสดง ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 14
18 82121 ศิลปะและการออกแบบ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 24
19 45121 สารสนเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 2
รวม 851
 
  นิติศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 06121 นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 121
รวม 121
 
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 06021 รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 157
รวม 157
 
  นิเทศศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 41121 นิเทศศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 121
รวม 121
 
  บัญชีบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 90121 การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 62
2 90141 การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) รภ.ชม 80
รวม 142
 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 91421 การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 89
2 91441 การจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) รภ.ชม 37
3 93123 การจัดการการค้าชายแดน ปริญญาตรี 4 ปี ว.มส. 29
4 92121 การตลาด ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 55
5 91221 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 26
6 66521 การเป็นผู้ประกอบการ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 13
7 91321 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 28
8 91341 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) รภ.ชม 53
9 66621 ธุรกิจระหว่างประเทศ (โครงการ 3+1) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 1
10 66321 ธุรกิจระหว่างประเทศ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 19
รวม 350
 
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 64221 เศรษฐศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 12
รวม 12
 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 63221 การโปรแกรมและสาขาวิชาการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 4
2 78221 การออกแบบผลิตภัณฑ์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 13
3 01321 เกษตรศาสตร์ (พืชไร่) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 1
4 01221 เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 5
5 20021 คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 24
6 31321 คหกรรมศาสตร์ (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 8
7 31121 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 81
8 19021 เคมี ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 4
9 28021 ชีววิทยา ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 12
10 35321 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 21
11 35341 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) รภ.ชม 24
12 79221 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 20
13 63121 เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 26
14 63323 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปริญญาตรี 4 ปี ว.มส. 12
15 51021 ฟิสิกส์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 3
16 56121 ภูมิสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 6
17 63021 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 28
18 31021 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 8
19 59221 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 15
20 74021 สถิติประยุกต์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 3
21 76121 สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 9
รวม 327
 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 53421 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 57
รวม 57
 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 66721 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 57
2 55421 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 14
รวม 71
 
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ที่ รหัสวิชา ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 73021 สาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี รภ.ชม 59
2 73023 สาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 4 ปี ว.มส. 8
รวม 67