ประกาศและข้อกำหนดสำหรับผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

1. ให้จัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ทุกสาขาวิชา
     โดยใช้รูปแบบการผลิตครูตามโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ และใช้พื้นที่จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดการเรียนการสอนในพื้นที่เวียงบัวเฉพาะในบางรายวิชาก็ได้ โดยคำนึงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญ
2. ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จำนวน 6 สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
     2.1 สาขาวิชาการประถมศึกษา
     2.2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
     2.3 สาขาวิชาพลศึกษา
     2.4 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
     2.5 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
     2.6 สาขาวิชานาฏศิลป์
3. ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาประถมศึกษา ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ ระเบียบหรือข้อปฏิบัติและอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 
     
     
 
ยอมรับเงื่อนไข