ปฏิทินการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562
 
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่