ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ สำหรับสาขาวิชาที่มีการสอบ
ที่ ชื่อสาขาวิชา ประกาศรายชื่อ รายละเอียดการสอบ ช่องทางการสอบ ช่องทางการติดต่อ
1 พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
รายชื่อผู้เข้าสอบ
รายละเอียดการสอบ
Google Form
 prin_kwan@hotmail.com
 08-6913-6916, 08-1950-8144
2 ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
รายชื่อผู้เข้าสอบ
รายละเอียดการสอบ
Facebook
 metinee_tui@cmru.ac.th, songpon_loe@cmru.ac.th
 09-5451-6156
3 ดนตรีสากล (ศศ.บ. 4 ปี)
รายชื่อผู้เข้าสอบ
รายละเอียดการสอบ
Google Form
 08-7177-7716
4 นาฏศิลป์ (ค.บ. 4 ปี)
รายชื่อผู้เข้าสอบ
รายละเอียดการสอบ
Facebook
 09-1028-7459
5 ศิลปะการแสดง (ศศ.บ. 4 ปี)
รายชื่อผู้สมัคร
ไม่มีการทดสอบ รอประกาศผล
6 ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
รายชื่อผู้เข้าสอบ
รายละเอียดการสอบ
Google Drive
 08-1289-4317
7 ศิลปะและการออกแบบ (ศศ.บ. 4 ปี)
รายชื่อผู้เข้าสอบ
รายละเอียดการสอบ
Google Drive
 08-1289-4317
8 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาลัยนานาชาติ
รายชื่อผู้เข้าสอบ
รายละเอียดการสอบ
 aj.kanokwan@yahoo.com
 08-0495-4615
9 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาลัยนานาชาติ
รายชื่อผู้เข้าสอบ
รายละเอียดการสอบ
 janejira_ars@cmru.ac.th
 09-9451-9854
10 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) วิทยาลัยนานาชาติ
รายชื่อผู้เข้าสอบ
รายละเอียดการสอบ
 thanyalak_kum@cmru.ac.th
 09-7982-2939
11 ภาษาจีนธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) วิทยาลัยนานาชาติ
รายชื่อผู้เข้าสอบ
รายละเอียดการสอบ
 tunyanusorn@g.cmru.ac.th
 08-7175-8009
สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบ ให้รอประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 22 เมษายน 2563