สถิติการสมัคร
รวมจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 3,082 คน
ครุศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) 120
2 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 4
3 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) 28
4 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) (ศศ.บ. 4 ปี) 71
5 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี) 19
6 ดนตรีสากล (ศศ.บ. 4 ปี) 24
7 ภาษาเกาหลี (ศศ.บ. 4 ปี) 55
8 ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) 77
9 ภาษาจีนธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) วิทยาลัยนานาชาติ 36
10 ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี) 32
11 ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) 26
12 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ. 4 ปี) 3
13 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) 92
14 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) 48
15 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 6
16 วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี) 4
17 ศิลปะการแสดง (ศศ.บ. 4 ปี) 12
18 ศิลปะและการออกแบบ (ศศ.บ. 4 ปี) 39
19 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) -
รวมจำนวน 696
นิติศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 97
รวมจำนวน 97
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) 114
รวมจำนวน 114
นิเทศศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 126
รวมจำนวน 126
บัญชีบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 96
2 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 34
3 การจัดการการค้าชายแดน (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 4
4 การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) 64
5 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี) 11
6 การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) 14
7 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) 6
8 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 6
9 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 7
10 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 11
11 ธุรกิจระหว่างประเทศ (โครงการ 3+1) (บธ.บ. 4 ปี) -
12 ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี) 26
รวมจำนวน 279
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี) 40
รวมจำนวน 40
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) 9
2 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 15
3 คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 7
4 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) 7
5 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ. 4 ปี) 64
6 เคมี (วท.บ. 4 ปี) 10
7 ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) 18
8 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) 33
9 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 12
10 เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี) 3
11 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 21
12 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 21
13 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 2
14 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 7
15 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 55
16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 3
17 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) 8
18 สถิติประยุกต์ (วท.บ. 4 ปี) 4
19 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 8
20 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี) 5
รวมจำนวน 312
ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 นวัตกรรมดิจิทัล (ทล.บ. 4 ปี) -
รวมจำนวน -