สถิติการชำระเงิน
ตั้งแต่ วันที่ 19 มิถุนายน 2563
ถึง
วันที่ 24 มิถุนายน 2563
รวมจำนวนผู้สมัครที่ชำระเงินแล้ว   49 คน
ครุศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 11
รวมจำนวน 11
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) 0
2 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 1
3 คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 1
4 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) 0
5 เคมี (วท.บ. 4 ปี) 0
6 ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) 0
7 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) 1
8 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 1
9 เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี) 0
10 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 1
11 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 3
12 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 0
13 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 0
14 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 1
15 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 1
16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) 0
17 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 0
18 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี) 0
รวมจำนวน 10
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี) 0
รวมจำนวน 0
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต