สถิติการสมัคร
รวมจำนวนผู้สมัครทั้งหมด  207 คน
ครุศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนที่สมัคร จำนวนคงเหลือ
1 เกษตรศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 3 3 ครบ ตามจำนวนรับแล้ว
2 การศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี) 2 2 ครบ ตามจำนวนรับแล้ว
3 เคมี (ค.บ. 4 ปี) 29 4 25
4 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 17 9 8
5 นาฏศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) 19 1 18
6 ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) 13 2 11
7 ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 19 2 17
8 อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) 13 1 12
รวมจำนวน 115 24 91
นิเทศศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนที่สมัคร จำนวนคงเหลือ
1 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 24 24 ครบ ตามจำนวนรับแล้ว
รวมจำนวน 24 24 0
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนที่สมัคร จำนวนคงเหลือ
1 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 19 4 15
รวมจำนวน 19 4 15
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนที่สมัคร จำนวนคงเหลือ
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) 32 1 31
2 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 33 6 27
3 คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 31 4 27
4 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) 34 6 28
5 เคมี (วท.บ. 4 ปี) 36 3 33
6 ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) 27 4 23
7 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) 9 5 4
8 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 22 3 19
9 เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี) 33 2 31
10 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 28 1 27
11 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 18 5 13
12 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 39 1 38
13 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 32 2 30
14 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 21 9 12
15 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 36 1 35
16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) 34 2 32
17 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 36 0 36
18 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี) 27 6 21
รวมจำนวน 528 61 467
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนที่สมัคร จำนวนคงเหลือ
1 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี) 37 2 35
รวมจำนวน 37 2 35
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวนรับ จำนวนที่สมัคร จำนวนคงเหลือ
1 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 36 2 34
รวมจำนวน 36 2 34