รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

รายละเอียดการรับสมัคร
21 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2563
ประกาศรับสมัคร
รับสมัครนักศึกษาทางออนไลน์
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 มิถุนายน 2563
รับสมัครนักศึกษา
กำหนดการการรับสมัคร
ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน วัน เดือน ปี
ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน วัน เดือน ปี
1 รับสมัครนักศึกษาทางออนไลน์ 21 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2563
2 ชำระเงินค่าสมัคร 21 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2563
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 11 มิถุนายน 2563
4 สอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะสาขาวิชาที่มีการสอบภาคปฏิบัติ) 13 มิถุนายน 2563
5 สอบภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (สำหรับผู้สมัครหลักสูตรนานาชาติ) 13 มิถุนายน 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 16 มิถุนายน 2563
7 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ xx มิถุนายน 2563
8 ผู้มีสิทธิ์บันทึกข้อมูลรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ต xx มิถุนายน 2563
9 ผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา xx มิถุนายน 2563
10 ผู้มีสิทธิ์เตรียมเอกสารหลักฐานการรายงานตัวเป็นนักศึกษา เพื่อจัดส่งให้กับมหาวิทยาลัย โปรดติดตามรายละเอียด ขั้นตอน และกำหนดการ จากประกาศของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง