ค้นหาตามเลขที่สมัคร


เลขที่สมัคร : 
 

ค้นหาตามชื่อ - นามสกุล


ชื่อ : 
นามสกุล :  

ค้นหาตามวิทยาเขต

 


  

 
   

**ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 5**

วิธีการค้นหา

1. ค้นหาตามรหัสประจำตัว ให้กรอกรหัสประจำตัวลงในช่อง รหัสประจำตัว
2. ค้นหาตามชื่อ หรือ นามสกุล ให้กรอกชื่อหรือนามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง
    ลงในช่อง ชื่อหรือนามสกุล
3. สามารถค้นหาได้ทั้งชื่อหรือนามสกุลหรือค้นหาคำต่อท้ายชื่อหรือนามสกุล
    เช่น  สม% ก็จะแสดงรายชื่อที่มีคำว่า สม ออกมาทั้งหมด
4. ค้นหาตามวิทยาเขต ให้เลือกวิทยาเขตที่ต้องการค้นหา


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่