สถิติการชำระเงิน
สถิติการชำระเงินแต่ละคณะ
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2,640 คน

  ค้นหาสาขาวิชา :

จำนวนผู้สมัคร  2,640 คน
ข้อมูล ณ วันที่  20 เมษายน 2564

ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะครุศาสตร์
1 การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 183
2 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) 64
3 การศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี) 7
4 เกษตรศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 8
5 คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) 115
6 คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 17
7 เคมี (ค.บ. 4 ปี) 23
8 จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) (ศศ.บ. 4 ปี) 26
9 จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี) 22
10 ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี) 49
11 ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 8
12 นาฏศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) 7
13 พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 67
14 ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) 11
15 ภาษาจีน (ค.บ. 4 ปี) 42
16 ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) 119
17 ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) 123
18 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) 14
19 ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 31
20 สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) 60
21 อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) 3
รวม คณะครุศาสตร์ 999
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 13
2 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (วท.บ. 4 ปี) 2
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) 8
4 สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 17
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 40
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) 37
2 การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) 28
3 ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี) 23
4 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 88
5 ภาษาเกาหลี (ศศ.บ. 4 ปี) 62
6 ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) 54
7 ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี) 55
8 ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) 15
9 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ. 4 ปี) 8
10 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) 79
11 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) 37
12 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 6
13 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) 106
14 วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี) 6
15 ศิลปะการแสดง (ศศ.บ. 4 ปี) 19
16 ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ. 4 ปี) 39
17 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) 4
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 666
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาการจัดการ
1 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 83
2 การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 50
3 การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) 54
4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี) 13
5 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) 42
6 การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 26
7 การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) 24
8 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) 11
9 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 5
10 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 6
11 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) 10
12 ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี) 22
13 นวัตกรรมธุรกิจบริการ (บธ.บ. 4 ปี) 3
14 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 147
15 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี) 2
รวม คณะวิทยาการจัดการ 498
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
วิทยาลัยนานาชาติ
1 การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 9
2 การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) 8
3 ภาษาจีนธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) 40
4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) 25
รวม วิทยาลัยนานาชาติ 82
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1 การจัดการการค้าชายแดน (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 2
2 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 1
3 การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 22
4 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 17
5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 6
6 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 8
7 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) 6
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 62
ลำดับ สาขาวิชา จำนวน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) 3
2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 1
3 คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) 9
4 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) 9
5 คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 0
6 คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ. 4 ปี) 49
7 เคมี (วท.บ. 4 ปี) 4
8 ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) 11
9 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) 9
10 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 24
11 เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี) 5
12 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) 15
13 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) 3
14 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) 9
15 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) 8
16 นวัตกรรมดิจิทัล (ทล.บ. 4 ปี) 3
17 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) 42
18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) 8
19 สถิติประยุกต์ แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ (วท.บ. 4 ปี) 1
20 สถิติประยุกต์ แขนงวิชาสถิติประยุกต์และการวิจัย (วท.บ. 4 ปี) 0
21 สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี) 67
22 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี) 13
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 293
รวมทั้งหมด 2,640