กำหนดการประชุมสัมมนา
ระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ ห้องป่าสักหลวง ชั้น 2 โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
 
 
08.00-08.30  น. ลงทะเบียนเข้าผู้เข้าร่วมประชุม
08.30-08.45  น. รับชมวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
08.45-09.00  น. กล่าวเปิดการสัมมนา บรรยายพิเศษ
  โดย     รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   
09.00-11.00  น. ระบบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
  โดย    รองศาสตราจารย์ เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร
  รองเลขาธิการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
   
11.00-11.30  น. เกณฑ์การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  โดย     ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา
  ผู้อำนวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
   
11.30-12.00  น. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะ
12.00-13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00  น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการรับนักศึกษาเพิ่มเติม
   
 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
 
** ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารกำหนดการประชุมสัมมนา **