วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ครูแนะแนว ครูฝ่ายวิชาการ และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าใจกระบวนการการรับนักศึกษาและแนวทางเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่่
     2. เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลการรับนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย กับครูแนะแนว ครูฝ่ายวิชาการ หรือผู้บริหารสถานศึกษา