ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
ที่ ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
1 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จ.ลำปาง 1
2 โรงเรียนแกน้อยศึกษา จ.เชียงใหม่ 2
3 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 2
4 โรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน 1
5 โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่ 1
6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จ.ลำพูน 1
7 โรงเรียนเจริญราษฎร์ จ.แพร่ 2
8 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 2
9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จ.ลำพูน 2
10 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอน 1
11 โรงเรียนช่องฟ้าชินเซิงวาณิชบำรุง จ.เชียงใหม่ 2
12 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา จ.สุโขทัย 1
13 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ จ.นครสวรรค์ 1
14 โรงเรียนเชตุพนศึกษา จ.เชียงใหม่ 2
15 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จ.พะเยา 2
16 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จ.เชียงใหม่ 1
17 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จ.เชียงราย 1
18 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จ.เชียงใหม่ 2
19 โรงเรียนไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 2
20 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 2
21 โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ จ.เชียงใหม่ 2
22 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 1
23 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 1
24 โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก 2
25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จ.ลำปาง 1
26 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม จ.พะเยา 2
27 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จ.สุโขทัย 2
28 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จ.ลำพูน 2
29 โรงเรียนเทพนารี จ.แพร่ 2
30 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา จ.เชียงใหม่ 2
31 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 1
32 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ 1
33 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง จ.พิจิตร 2
34 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 1
35 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก จ.สุโขทัย 2
36 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล จ.สุโขทัย 1
37 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จ.สุโขทัย 2
38 โรงเรียนธรรมราชศึกษา จ.เชียงใหม่ 2
39 โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา จ.ลำพูน 1
40 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จ.เชียงใหม่ 2
41 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จ.แพร่ 1
42 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม จ.ลำพูน 1
43 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ จ.เชียงราย 1
44 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 1
45 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย จ.เพชรบูรณ์ 2
46 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ จ.เชียงราย 1
47 โรงเรียนบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) จ.ตาก 1
48 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว จ.เชียงใหม่ 2
49 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม จ.ลำพูน 1
50 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา จ.ตาก 1
51 โรงเรียนบ้านหลวง จ.น่าน 1
52 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ จ.เพชรบูรณ์ 2
53 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง 2
54 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 1
55 โรงเรียนป่าซาง จ.ลำพูน 1
56 โรงเรียนปายวิทยาคาร จ.แม่ฮ่องสอน 2
57 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก จ.ลำปาง 1
58 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ 2
59 โรงเรียนฝางธรรมศึกษา จ.เชียงใหม่ 2
60 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จ.พะเยา 1
61 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม จ.พะเยา 1
62 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน 2
63 โรงเรียนพระหฤทัย จ.เชียงใหม่ 1
64 โรงเรียนพร้าววิทยาคม จ.เชียงใหม่ 1
65 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา 2
66 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา จ.เชียงราย 2
67 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จ.แพร่ 2
68 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จ.แพร่ 2
69 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม จ.พะเยา 1
70 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 1
71 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงใหม่ 1
72 โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา จ.เชียงใหม่ 1
73 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย 2
74 โรงเรียนเมธีวุฒิกร จ.ลำพูน 1
75 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา จ.สุโขทัย 1
76 โรงเรียนเมืองปานวิทยา จ.ลำปาง 1
77 โรงเรียนเมืองศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 1
78 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จ.เชียงราย 1
79 โรงเรียนแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 1
80 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 2
81 โรงเรียนแม่แตง จ.เชียงใหม่ 1
82 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 2
83 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จ.ลำพูน 1
84 โรงเรียนแม่พริกวิทยา จ.ลำปาง 1
85 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จ.แม่ฮ่องสอน 1
86 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จ.เชียงราย 2
87 โรงเรียนแม่วินสามัคคี จ.เชียงใหม่ 2
88 โรงเรียนแม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) จ.แม่ฮ่องสอน 1
89 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 1
90 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 1
91 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 1
92 โรงเรียนรังษีวิทยา จ.เชียงใหม่ 2
93 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา จ.เชียงใหม่ 2
94 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จ.แม่ฮ่องสอน 2
95 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จ.แม่ฮ่องสอน 2
96 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จ.พะเยา 2
97 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จ.ลำพูน 1
98 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จ.เชียงใหม่ 2
99 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จ.แม่ฮ่องสอน 1
100 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จ.เพชรบูรณ์ 1
101 โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) จ.ตาก 2
102 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 1
103 โรงเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง จ.ลำปาง 1
104 โรงเรียนโรงเรียนอ้อมอารีพิทยา จ.ลำปาง 1
105 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง 1
106 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม จ.พิจิตร 2
107 โรงเรียนวชิรป่าซาง จ.ลำพูน 1
108 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 2
109 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม จ.ตาก 1
110 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ 1
111 โรงเรียนวัดโขงขาววิทยา จ.เชียงใหม่ 1
112 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา จ.เชียงใหม่ 2
113 โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จ.เชียงใหม่ 2
114 โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 2
115 โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 2
116 โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ จ.พะเยา 1
117 โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จ.เชียงใหม่ 1
118 โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสารภี จ.เชียงใหม่ 2
119 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน จ.ลำพูน 1
120 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จ.เชียงใหม่ 1
121 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 2
122 โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี จ.เชียงใหม่ 2
123 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ จ.แพร่ 1
124 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม จ.เชียงราย 1
125 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จ.ลำพูน 1
126 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม จ.เชียงราย 2
127 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 1
128 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 2
129 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จ.ลำปาง 1
130 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 2
131 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 1
132 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จ.ลำปาง 2
133 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอน 1
134 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จ.ลำพูน 2
135 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จ.สุโขทัย 1
136 โรงเรียนสหมิตรวิทยา จ.เชียงใหม่ 1
137 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จ.เชียงราย 1
138 โรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่ 1
139 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 2
140 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จ.เชียงใหม่ 1
141 โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ 2
142 โรงเรียนสันติสุข จ.เชียงใหม่ 1
143 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 1
144 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 1
145 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 2
146 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา จ.พิจิตร 1
147 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จ.แพร่ 1
148 โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน จ.เชียงใหม่ 2
149 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 1
150 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย 1
151 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จ.ลำปาง 1
152 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่ 2
153 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร จ.นครสวรรค์ 1
154 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม จ.แพร่ 1
155 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.แม่ฮ่องสอน 2
156 โรงเรียนหอพระ จ.เชียงใหม่ 1
157 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ 1
158 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ 2
159 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 2
160 โรงเรียนอรุโณทัย จ.ลำปาง 2
161 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 1
162 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จ.ลำปาง 1
163 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก 1
164 โรงเรียนฮอดพิทยาคม จ.เชียงใหม่ 1
  รวมทั้งหมด :  234