หลักการและเหตุผล
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีการรับนักศึกษา โดยวิธีการคัดเลือกนักศึกษา ซึ่งกระบวนการรับนักศึกษาดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพปัจจุบัน และเพื่อให้ได้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอในการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและกระจายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้มีการกำหนดมีนโยบายการกระจายการรับนักศึกษาไปยัง 17 จังหวัดภาคเหนือ อย่างไรก็ตามครูแนะแนว ครูวิชาการ และผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาท และความสำคัญอย่างยิ่งในสนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำ และชี้แนะแนวทางในการศึกษาต่อของนักเรียนนักศึกษา ดังนั้นเพื่อให้ครูแนะแนว ครูวิชาการ และผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้าใจในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมถึงแนวทางการศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัย พร้อมรับทราบข้อมูลการรับนักศึกษา อีกทั้งเป็นการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับครูแนะแนว ครูวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการรับนักศึกษา และเพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยต่อไป
     สำนักทะเบียนและประมวลผล ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการรับนักศึกษาใหม่ จึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาระบบและกลไกการการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อแนะนำแนวทางการศึกษาต่อ และแลกเปลี่ยนข้อมูลการรับนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการรับนักศึกษาต่อไป จึงนำเสนอโครงการดังกล่าว