สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร  ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์

  สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

  ค้นหา สาขาวิชา/หลักสูตร :


ลำดับ สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ จำนวนหมู่เรียน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1 เกษตรศาสตร์ วท.บ. 40 1 รับทุกแผนการเรียน
2 นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ วท.บ. 40 1 รับทุกแผนการเรียน
3 สัตวศาสตร์ วท.บ. 40 1 รับทุกแผนการเรียน
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 120 3
ลำดับ สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ จำนวนหมู่เรียน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 การท่องเที่ยว ศศ.บ. 50 1 รับทุกแผนการเรียน
2 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 50 1 รับทุกแผนการเรียน
3 นิติศาสตร์ น.บ. 50 1 รับทุกแผนการเรียน
4 ภาษาจีน ศศ.บ. 40 1 รับทุกแผนการเรียน
5 ภาษาไทย ศศ.บ. 40 1 รับทุกแผนการเรียน
6 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. 40 1 รับทุกแผนการเรียน
7 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 50 1 รับทุกแผนการเรียน
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 320 7
ลำดับ สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ จำนวนหมู่เรียน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
คณะวิทยาการจัดการ
1 การจัดการ (4 ปี) บธ.บ. 80 2 รับทุกแผนการเรียน
2 การจัดการ (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) บธ.บ. 40 1 อนุปริญญา หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
3 การตลาด (4 ปี) บธ.บ. 50 1 รับทุกแผนการเรียน
4 การบัญชี (4 ปี) บช.บ. 40 1 วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, การพาณิชย์ หรือ ปวช.พาณิชย์
5 การบัญชี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) บช.บ. 40 1 อนุปริญญา หรือเทียบเท่าทางบัญชี
6 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (4 ปี) บธ.บ. 40 1 รับทุกแผนการเรียน
7 เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) บธ.บ. 40 1 อนุปริญญา หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
8 นิเทศศาสตร์ นศ.บ. 50 1 รับทุกแผนการเรียน
รวม คณะวิทยาการจัดการ 380 9
ลำดับ สาขาวิชา/หลักสูตร หลักสูตร จำนวนรับ จำนวนหมู่เรียน คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) วท.บ. 40 1 ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา)
2 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม วท.บ. 40 1 รับทุกแผนการเรียน
3 เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. 40 1 รับทุกแผนการเรียน
4 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. 40 1 รับทุกแผนการเรียน
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 4
รวมทั้งหมด 980 23

 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค. 64

โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่