สถิติการสมัคร
รวมจำนวนผู้สมัครทั้งหมด  122 คน
นิติศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) 7
รวมจำนวน 7
นิเทศศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) 7
รวมจำนวน 7
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ที่ ชื่อสาขาวิชา จำนวน
1 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) 12
รวมจำนวน 12
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต