ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี)
 9 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30178 นายกิตติธัช  วิรัชกุล สองพิทยาคม จังหวัดแพร่
2 30189 นายธนนท์  มุ่งดี กระสังพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
3 30207 นางสาวบุษยา  แดงต๊ะ เมืองลีประชาสามัคคี จังหวัดน่าน
4 30229 นายณัฐวุฒิ  สองบุญ กำแพง จังหวัดศรีสะเกษ
5 30279 นายทดสอบ  ทดสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
6 30348 นายภาดา  กันทา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จังหวัดลำปาง
7 30599 นายธีรวัฒน์  วงษ์เกิด เชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา
8 30781 นางสาววิมลวรรณ  ศุภนคร สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
9 31129 นายโสภณัฐ  โลนันท์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน