ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี)
 8 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30206 นายณัฐพงศ์  มหายศ ปทุมคงคา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2 30325 นายณราวุฒิ  หนูหว้า ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
3 30328 นายจักรินทร์  ปราการความดี ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4 30396 นายณัฐนันท์  บุญสูง จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน
5 30995 นายคมกริช  แก้วคำ ปายวิทยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6 31104 นายปิยะภูมิ  กาวิชัย แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
7 31174 นายจิรกิตต์  สมบัติ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่
8 31220 นางสาวประติภา  ยศบุญมา สันติสุขพิทยาคม จังหวัดน่าน