ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี)
 29 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30031 นางสาวรุ่งนภา  อุตมะธานี นวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่
2 30078 นางสาวจีรารัตน์  ตาจุมปา จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
3 30127 นางสาวกิตติกา  สุวรรณ ดอยสะเก็ดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
4 30144 นางสาววรรณพร   ติ่นโตนด ดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
5 30200 นายจิรพงษ์  เสวิกะ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน
6 30272 นายพัฒนพงษ์  ถมยา ตากพิทยาคม จังหวัดตาก
7 30282 นางสาววรัญญา  อุตตะมา แม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา
8 30296 นางสาวภัทร์ฑินี  พรานสอน สตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน
9 30320 นายณัฐพนธ์  ธรรมสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
10 30352 นางสาวพัชรี  จินดาบัณฑิตกุล สองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
11 30405 นายธีรภัทร  พรรณวัน นวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่
12 30431 นายเอกธนัช   ปิติรัชโภคิน กศน. อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
13 30467 นายรัชชานนท์  เพ็งสอน แม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา
14 30493 นายนพกร  แสนคำ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จังหวัดลำปาง
15 30583 นางสาวรัซมีย์  อุเซ็ง เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี
16 30602 นางสาวมัรดียะห์  สาแมยาลอ พัฒนาวิทยา จังหวัดยะลา
17 30654 นายณัฏฐพงษ์  สุขศิริ ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
18 30763 นางสาวอภิชา  โกศลเสรฐ สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
19 30849 นางสาวศิรานี  ราศรี เลิงนกทา จังหวัดยโสธร
20 31031 นางสาวชุติมา  สืบสกุลแก้ว ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จังหวัดลำพูน
21 31045 นายฐาปกรณ์  จันต๊ะยอด หนองบัวพิทยาคม จังหวัดน่าน
22 31102 นายแมนสรวง  ยะจา ปายวิทยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
23 31172 นายธนัช  เจริญรัตน์ทวีกุล ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
24 31218 นางสาวพรทิพย์  เปี้ยแสงคำ หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
25 31231 นายปิยะพงษ์  ชื่นใจ ลูกรักเชียงของ จังหวัดเชียงราย
26 31250 นางสาวชมพู่  ลุงมู นวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่
27 31266 นางสาวกนกเพชร  ชวพาที ดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
28 31287 นายโภคิน  วงศ์ใหญ่ ลูกรักเชียงของ จังหวัดเชียงราย
29 31297 นางสาวณฐวัชรียา  นามโม๊ะ กศน. อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่