ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี)
 12 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30086 นางสาวศิวกานต์  ซาวสุภา แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2 30186 นางสาววัลภา  แลวฤทธิ์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน
3 30293 นางสาวปฏิภรณ์  ประธานราษฎร์ ฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
4 30310 นางสาวกรกนก  คำผุย ดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
5 30316 นางสาวกิตติยากร  คำดาวแสน เชียงใหม่คริสเตียน จังหวัดเชียงใหม่
6 30442 นางสาวเกศรินทร์  อินทะรน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
7 30506 นายกฤตชญา  เคนเครื่อง ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดปทุมธานี
8 30731 นางสาวอริศญา  ใจสัตย์ สันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
9 30908 นางสาววริศรา  แสงจันทร์ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา
10 30949 นางสาวกรรณิการ์  ลีเลิศ นวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่
11 31245 นายณัฐภัทร  ณะใจ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จังหวัดลำพูน
12 31302 นางสาวขวัญชนก  แก่นสารดี สตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน