ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี)
 8 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30185 นางสาวมีนา  ปิยะต๊ะ โกวิทธำรงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 30309 นางสาวพิมพิไล  แซว้าง วัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
3 30350 นางสาวสมฤดี  สิทธิยศ ทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
4 30422 นางสาวนุชจรินทร์  หารชัย ปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา
5 30560 นางสาวรุ่งไพลิน  เเซ่จ๋าว เชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา
6 30864 นางสาวอัยดา  มีแก้ว ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
7 31168 นายธนวินท์  คำภีระ เชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
8 31187 นางสาวพนิตพร  ว่างป่อ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่