ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาเคมี (ค.บ. 4 ปี)
 7 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30264 นางสาวฐิติมา  บรรหารบุตร นารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
2 30796 นางสาววรดา  สุดสวยวนา แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3 30802 นางสาวพิมพ์ลภัส  สุขแสง ปายวิทยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4 30936 นายวันชัย  รูปชัยภูมิ บุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
5 30939 นางสาวดาราวรรณ  ปิ่นทอง วัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
6 30974 นายภูวนาถ  ต่างใจ ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน
7 30992 นางสาวปิติพร  เตชะวงค์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน