ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาเคมี (วท.บ. 4 ปี)
 2 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30357 นายกมลทรรศน์  ปั้นศิลป์ บ้านแป้นพิทยาคม จังหวัดลำพูน
2 30782 นางสาวจิณห์จุฑา  ภมรรัตนวงศ์ นวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่