ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี)
 6 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30554 นางสาวจิตสุภา  อินต๊ะสุวรรณ กาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
2 30981 นางสาวนันทภลักษณ์  ผลวิจิตร ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จังหวัดลำพูน
3 31014 นายเขมรัฐ  คำสุภา ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
4 31082 นายนิรวัชร์  ชำนาญศรี ชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
5 31140 นายฌาณวรุตน์  ขาวฟอง วิชชานารี จังหวัดลำปาง
6 31148 นางสาวนาวาล  ลาเต๊ะ สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา