ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 8 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30177 นายธรรมสถิตย์  หน่อใหม่ หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
2 30251 นางสาวสุนีย์  เสมาคีรีกุล วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
3 30455 นางสาวรัชนากานต์  สาทอน ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
4 30475 นางสาววริศรา  ยะสง่า จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน
5 30495 นายณัฐอัฐ  ศรีกองคำ วชิรวิทย์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
6 30759 นางสาวอภิชญา  บุญทราย พร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
7 30786 นายชวดล  เเก้วสาตร สันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
8 30829 นายนครินทร์  พงษ์โสด นวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่