ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี)
 2 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30766 นางสาวปวีณา  ธรรมโท๊ะ ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
2 30773 นายชนม์เจริญ  เอี้ยวโพธิเงิน พระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม