ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี)
 3 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30500 นายสหัสวรรษ  อรุณการ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน
2 31052 นางสาวนิวาริน  สินธุสอาด จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน
3 31303 นางสาวช่อผกา  บัวใส ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จังหวัดลำพูน