ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี)
 6 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30094 นางสาวนันท์นภัส  สุยะปั๋น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 30332 นายวรโชติ  พันธ์พรสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
3 30474 นายธนพนธ์  ยะโพ ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย
4 30606 นางสาวศศิธร  ขันทราษฎ์ วัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
5 30800 นายเจษฎา  จันทร์เจริญ บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) จังหวัดชลบุรี
6 31118 นางสาวนันท์ธีรา  รินสินจ้อย พระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่