ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาดนตรีสากล (ศศ.บ. 4 ปี)
 17 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30076 นายพีระพันธ์  ปาสิงห์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 30240 นายภัสกรณ์  ธิแจ้ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จังหวัดลำพูน
3 30263 นายฐิติพงษ์  รินฟอง บุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง
4 30425 นายฆนาการ  ลาภเกิด นวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่
5 30429 นายรัชพล  ปันโท๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
6 30458 นายชิตพล  อินต๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
7 30497 นายธีรภัทร์  มุนินทร์ ดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
8 30504 นายพลชาติ  เผือกพัด กศน. อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
9 30697 นายกตัญญู  นางแล สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
10 30821 นายฌานวัฒน์   ลาพิงค์ ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
11 30875 นายสหวิชญ์   พรหมเทพ วชิราลัย จังหวัดเชียงใหม่
12 30896 นายกวีรพัชร์  เบ็ญจรูญ ศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
13 30989 นายภาณุวัฒน์  แผ้วสาตร์ ท่าสองยางวิทยาคม จังหวัดตาก
14 30997 นายอังกูร   อุดเต็น บ่อเกลือ จังหวัดน่าน
15 31047 นายสัณหณัฐ  เจริญใจ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
16 31175 นายฤกษ์มงคล  ปัญญา ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
17 31268 นายภูตะวัน  จันทร์ใหม่ ลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง