ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี)
 14 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30018 นายกฤตนัย  งามพริ้ง สูงเม่นชนูปถัมภ์ จังหวัดแพร่
2 30051 นายณัฐกมล  กิ่งพรมภู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
3 30063 นายธีรพงศ์  ภู่นารถ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จังหวัดแพร่
4 30165 นายสหรัฐ  ศรีเผื่อน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน
5 30179 นายณัฐพล  อยู่เย็น วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน
6 30261 นายรชตะ  ปัญญาธิคุณ สูงเม่นชนูปถัมภ์ จังหวัดแพร่
7 30270 นายนิมิตร  สาวยาว วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน
8 30287 นายจีรวุฒิ  นารีรักษ์ วัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
9 30294 นายธนกร  ธนูน้อย วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน
10 30414 นายเกรียงศักดิ์  ศรีนวลใหญ่ ป่าตาลบ้านธิพิทยา จังหวัดลำพูน
11 30468 นายศุภกร  เกิดแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
12 30859 นายปราชญา  ฟินดี้ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร
13 31023 นางสาวกรกนก  สุทโธ โพรงมะเดื่อวิทยาคม จังหวัดนครปฐม
14 31222 นายกุญชร  สุริวงษ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่