ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
 7 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30158 นางสาวกัลย์สุดา  ผงสุภา วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 30268 นายฉันทรัฐ  บัวแดง วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จังหวัดพะเยา
3 30273 นายบุรินทร์  สมมะโน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน
4 30330 นายวรเชษฐ์  เจริญผล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
5 30944 นางสาวพิมพ์ธิดาพรรณ  เหมยต่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
6 31106 นายธาราดร  ศรีใจ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน
7 31314 นายพิพัฒน์  เกษวงศ์รอต วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่