ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี)
 78 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30034 นางสาวศิรภัสสร  คชสาร เทพบดินทร์วิทยา จังหวัดเชียงใหม่
2 30037 นายนิมิตร  นะภูตา โรงเรียนไฮเทค - เทคโนโลยี สกลนคร จังหวัดสกลนคร
3 30050 นายศรัณย์  คำฟู รังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่
4 30084 นางสาวชนิตา  มีทรัพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
5 30115 นายอภิชัย  สุจริตจันทร พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
6 30154 นางสาวชนนิศา  สงวนนาม ดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
7 30221 นายศตวรรษ  ปัญสุวรรณ์ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
8 30224 นายพงศธร  สมญา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี จังหวัดลำปาง
9 30225 นายต่อสกุล  ผ่องใส วัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
10 30228 นางสาวปริมประภา  ไหวยะ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่
11 30230 นายอนุกุล  ตาลทราย ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
12 30241 นายึอัสฎาวุธ  กองคำ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จังหวัดเชียงใหม่
13 30278 นางสาวณัฐวรันทร  แซ่ตั้ง อัสสัมชัญลำปาง จังหวัดลำปาง
14 30301 นางสาวฐิติมา   เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา นวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่
15 30323 นางสาวเกตุวรินทร์  หลักดี นวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่
16 30335 นายวงศ์สวรรค์  เชาว์การเกษตร พบพระวิทยาคม จังหวัดตาก
17 30351 นางสาวสุนิษา  จุนชนะเวชานันท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่
18 30355 นายณัฐวุฒิ  ยาคำจันทร์ หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
19 30356 นายนนทชา  ศรีจันทร์ ดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
20 30372 นางสาวชาลิสา  คงวัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จังหวัดลำปาง
21 30374 นายจิรายุ  ลิ้มประเสริฐ วัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
22 30382 นางสาวณัฐการณ์  กันไชยา รังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่
23 30394 นายธนวิน  ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน
24 30397 นายธัชทฤต  ไชยสลี ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน
25 30401 นางสาวกัลยรัตน์  ภิรักษ์ จันจว้าวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
26 30406 นางสาวกาญจนา  นิธิบุญหิรัญ เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
27 30411 นายสรายุทธ   ชัยศรศรายุทธ วชิรวิทย์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
28 30427 นายพีรพัฒน์   อินทะพนา ท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน
29 30437 นางสาวพลอยอัมพร  อุดมโชคชัยกุล สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
30 30438 นางสาวกรรณิการ์  วงค์ษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จังหวัดเชียงใหม่
31 30481 นางสาวนันท์นภัส  ขว้างจิตต์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน
32 30502 นางสาวสุภาวิณี   รังษี พร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
33 30513 นายบูรพา  พรหมวะนา จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน
34 30520 นายอนุพงษ์  มีนาชัย จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน
35 30523 นางสาวณิชารีย์   คำปา วัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
36 30526 นายชานน  เฉียบแหลม ดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
37 30532 นายชยพล  ชาวคำเขต โกวิทธำรงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
38 30537 นายนนท์ณริฐ  ภูษา วัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
39 30551 นางสาวปณิตา  อ่อนสอาด กศน. อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
40 30613 นายศราวุฒิ  โพธิภูงา สัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี
41 30626 นายจิณฏกาล  ทาใจ หอพระ จังหวัดเชียงใหม่
42 30635 นายณัฐเศรษฐ์  ขาวสะอาด วัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
43 30649 นางสาวธัญวรัตม์  เกษรนวลสกุล อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
44 30650 นางสาวไหม  มาเยอะ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย
45 30704 นางสาวพิมพ์พสุ  ศิริพงษ์ สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
46 30714 นางสาวสุภัสสรา  อุทธวัง สามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
47 30758 นายคงกะพัน  นุเสน วัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
48 30834 นางสาววรรณนิสา  พวงสะดอ สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
49 30855 นางสาวชลธิชา  ชัยคำภา สรรพวิทยาคม จังหวัดตาก
50 30866 นางสาวคุณัญญา  จอมคำ โกวิทธำรงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
51 30870 นายนครินทร์  เสาร์แก้วคำ ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย
52 30882 นางสาวธัญลักษณ์  หอมเสียง พระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่
53 30887 นายสุทิวัส  ไชยศักดิ์ภากาศ พยุหะวิทยา จังหวัดนครสวรรค์
54 30894 นางสาวเหมวรรณ  อินแถลง ลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง
55 30898 นายพรชัยชัญ  สมศักดิ์ วัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
56 30902 นางสาวปาลิดา  พูลเสม วัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
57 30909 นางสาวภัทรวรรณ  พลขุนทด กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
58 30914 นายณัฐธนชัย  สดากร ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จังหวัดลำพูน
59 30942 นายบรรณการ  ชัยวิเศษกุล วชิราลัย จังหวัดเชียงใหม่
60 30954 นายศุภากร  ใจมุข ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จังหวัดลำพูน
61 30956 นายณัฏฐกานต์  องค์การ สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
62 30965 นางสาวฐานิดา  มารังค์ ฤทธิยะวรรณาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
63 31003 นายภานุวัฒน์  ณ ถลาง เชตุพนศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
64 31013 นายบุญเรือง  กาญจนประโชติ วัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
65 31020 นายธนบูรณ์  บุญยัง วัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
66 31067 นายรวิชญ์   ดวงปันสิงห์ มงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
67 31069 นางสาวรัชนีกร  หม้อทอง ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จังหวัดเชียงราย
68 31086 นางสาวศิริหงศ์  อารีรักษ์ รังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่
69 31090 นางสาวอมลรดา   อุ่นเจริญ เชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
70 31094 นางสาวพรนภา  นุนพนัสสัก ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จังหวัดลำพูน
71 31117 นายณัฏฐ์  สิงห์ไชย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย
72 31132 นายภูวดล  ศรีบุญเรือง สันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
73 31141 นายธาราธร  อิมิวัฒน์ สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
74 31156 นางสาวนิศาชล  ณ นคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
75 31242 นายพรนเรศวร์  แก้วจรัส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
76 31262 นายปกป้อง  วังมณี ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
77 31274 นายชนาธิป  สง่าศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย
78 31284 นายณัฐโชค  จุติพร ดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่