ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชานาฏศิลป์ (ค.บ. 4 ปี)
 4 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30087 นายธนากร  ธิวงษ์ แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2 30172 นางสาวกัญญาพัชร  แสนโซ้ง นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ จังหวัดน่าน
3 30369 นายพีรวิชญ์  ศรีสุราษฎร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
4 31059 นางสาวลภัสลัล  คำปา ดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่