ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศศ.บ. 4 ปี)
 4 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30104 นางสาวณัฐวดี  จันต๊ะโสภา รัตนาเอื้อวิทยา จังหวัดเชียงใหม่
2 30451 นางสาวภาณุมาศ  บุญเลี้ยง หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
3 30556 นางสาวศลิษา  ภุมรี วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
4 30774 นายกันตพัฒน์  สงวนศิลป์ อัสสัมชัญลำปาง จังหวัดลำปาง