ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี)
 2 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30750 นางสาวทิพย์มานา  วิสุทธิชน เชียงใหม่คริสเตียน จังหวัดเชียงใหม่
2 31041 นางสาวจรรยพร  อินอะนันต์ สตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ