ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
 2 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30426 นางสาวจรรยา   ตระสักชลาสัย แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
2 31035 นางสาวอภิฤดี  ตียากุล ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร