ข้อมูลผู้สมัครแจ้งความจำนง
ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี)
 1 คน
ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 30724 นายเนติชาติ  ขระมนตรี ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย